· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Càlcul de Plusvàlues

1.- Consigni el valor cadastral del sòl (no es te en consideració el valor cadastral de la construcció pel càlcul) que figura en el rebut d'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) de l'immoble objecte de la transmissió (1).

2.- Consigni la data de transmissió actual*.

3.- Consigni la data de transmissió anterior*.

*.- No es consideren dates de transmissió les que apareixen en les escriptures d'obra nova, divisions horitzontals i dissolucions sense transmissió, per si mateixes. Sí les de compravenda, donació, herències i dissolució amb transmissió. La data de transmissió en les herències, és la data de defunció del causant.

4.- Per defecte, el programa realitza el càlcul del 100%. Aquest operador es pot modificar.

5.- Si es tracte d'una herència amb els requisits contemplats en el darrer paràgraf de l'art. 4art. de l'ordenança fiscal núm. 5 (20% de bonificació de la quota en ascendents i descendents de primer grau i cònjugues), marcar la casella.


 


(dd/mm/aaaa)

(dd/mm/aaaa)


Base imponible:  
Gravamen:  
Quota:  (1) Si posteriorment a l'emissió del rebut de l'IBI i abans de la data de transmissió actual el valor cadastral del sòl és modificat per una resolució de la Gerència del Cadastre, es consignarà el valor que s'hagi fixat en aquella resolució.


Advertiments:
Els càlculs són vàlids per a les transmissions efectuades a partir de dia 1 de gener de 2007.

La quota així calculada (amb el percentatge per defecte) correspon a l'impost per la transmissió, entre dos suposats intervinents, de la plena propietat, sobre la totalitat de l'immoble i considerant que el rebut d'IBI reflecteix el valor cadastral correcte en relació a les possibles alteracions de l'immoble i al coeficient de copropietat horitzontal, si n'hi ha.
Per altra part, si el que es transmet és una part o participació, un dret real de gaudi limitador del domini (com un usdefruit, etc.), s'haurà de fer el càlcul sobre la quota o modificar-ne el percentatge.

Aquest programa té una finalitat informativa: tenir una idea de l'import que representa la quota de la plusvàlua, aplicar-hi els percentatges i tipus de gravamen establerts a l'ordenança fiscal i facilitar-ne el seu càlcul. En cap cas, el resultat tindrà el caràcter vinculant de la consulta que assenyala l'art. 89 de l’LGT.

L'Ajuntament no tramita les liquidacions amb quota inferior a 18,03 €.
Tornar