· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Tràmits destacatsTots els tràmits

Cercar rapida:
Matèries:
Fets vitals:
Destinataris:

 
Alta en el padró d'habitants Anul·lació cita prèvia Autorització d'activitat no permanent major Autorització d'activitat no permanent menor Autorització d'ocupació de via pública (OVP)Autorització d'ocupació de via pública (OVP) amb pancartes Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per activitats Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per taules informatives Autorització d'ocupació de via pública (OVP) per taules petitòries Autorització per a la instal·lació de cartells indicadors en urbanitzacions Autorització per a realitzar un fester el 22 de juny en motiu de les festes de Sant Joan Autorització per a repartir publicitat Canvi de domicili fiscal dels tributs i altres exaccions municipals Canvi de titularitat d'una activitat permanent Canvis de contractista, promotor/a i/o tècnic/a Celebració de matrimoni civil  Certificat d'empadronament  Certificat de convivència  Certificat de viatge Certificat històric  Certificat per a obtenció cèdula de carènciaCertificat urbanísticCita prèvia (OAC, urbanisme i CMU) Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit  Comunicació de transmissió d'activitat permanent Consulta de rebuts Consulta de registre d'entrades i sortides Declaració responsable canvi de titularitat d'activitat permanent Gual permanent  Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de N.U. Instal·lació, inici i exercici d'activitat itinerantInstància genèrica   Instància genèrica per tributs  Llic. urbanísitiques: pròrroga de llicències d’obres  Llic. urbanístiques: obres i legalitzacions sense projecte tècnic  Llic. urbanístiques: Sol·licitud de llicències de segregació o agregació de finques  Llicència de Primera Ocupació  Pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle Permís per a instal·lar un taulell de bar per les festes de Sant Joan  Presentació de Declaració Responsable d'Inici d'Activitat Permanent  Presentació de Declaració Responsable d'Obres  Presentació de documentació per esmena de deficiències en tràmits urbanístics i d'activitats Préstec Gots reutilitzables Reclamació de responsabilitat patrimonial   Reclamació, denuncia o queixa de Consum  Registre d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis   Registre Municipal d’Associacions Rètols i tendalsServei de Cementeris - Inhumacions i incineracions  Servei de Cementeris – Drets funeraris Servei de Cementiris - Exhumacions i reduccions de restes Sol.licitud de col.laboració als serveis socials  Sol.licitud llicència de taxi  Sol·licitud per a la cessió i ús de forma permanent d'un local o espai municipal Sol·licitud autorització municipal estacional de transport públic de viatgers en vehicle turisme (Llicències temporals TAXI)  Sol·licitud bonificació 50% en la quota de l’IBI per l’aprofitament de l’energia solar  Sol·licitud bonificació del 60% de la quota d’IBI per famílies nombroses  Sol·licitud d'accés a la informació pública Sol·licitud d'autorització per matar un bujot per Setmana Santa  Sol·licitud de llicència d'obres amb activitat  Sol·licitud de modificació de projecte d'obres  Sol·licitud de targeta circulació zona de vianants (residents)  Sol·licitud de targeta circulació zona de vianants (transportistes)  Sol·licitud de tramitació de Declaració d’Interès General  Sol·licitud i autorització de neteja de pintades - grafitis  Sol·licitud informes d'accident (Policia Local) Sol·licitud per a participar a la Fira d'Ensenyaments Superiors  Sol·licituds de senyalització viària (bitlos, zones càrrega i descàrrega, retxa groga, miralls parabòlics, etc.  Targeta per a persones amb minusvalideses  Targeta verda  Targetes carrega i descàrrega  Targetes d'armes de quarta categoria  Tinença d'animals potencialment perillosos   Ús de la Casa de Colònies des Pinaret  Volant d'empadronament  Autorització d'ocupació de via pública per obres Llic. urbanístiques: obres, divisions horitzontals i legalitzacions amb projecte tècnic  Presentació de comunicació prèvia d'inici d'obres (amb i sense activitat)  
Documentació adjunta Documentació adjunta         Gestió en línia Gestió en línia