· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle
Tramitar

Objecte del Tràmit: Pagar l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica de l’exercici en curs per poder sol·licitar la matriculació (o la certificació d’aptitud per circular) d’un vehicle a les oficines de Trànsit.
Àmbit de responsabilitat: Servei de Rendes i Exaccions
Qui ho pot demanar: El subjecte passiu de l’impost (persona que ha de figurar com a titular del vehicle en el permís de circulació).
Requisits a complir: Per finalitzar amb èxit l’autoliquidació, emplenar els camps del formulari amb les dades requerides, adjuntar la documentació que es demana i efectuar el pagament de l’impost.
Documentació a presentar: Obligatòriament s’ha d’adjuntar la fitxa tècnica del vehicle.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: C/ Nou de Juliol, 1, 1er
Per telèfon (només informació): 971.48.41.65
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: rendes@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Aquest tràmit és de gestió ordinària i no comporta el pagament de cap taxa per gestió
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (art. 92 a 99). Ordenança Fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: