· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de N.U.
Tramitar

Objecte del Tràmit: complir amb l’obligació formal de declarar la transmissió d’un bé immoble urbà i, si escau, sol·licitar la liquidació i un justificant d’haver formalitzat la declaració per poder inscriure la titularitat en el registre de la propietat.
Àmbit de responsabilitat: Àrea de Rendes i Exaccions.
Qui ho pot demanar: la persona interessada en la transmissió que té el deure de declarar, d’acord amb el que preveu l’ordenança fiscal en vigor.
Requisits a complir: Emplenar els camps amb les dades requerides i adjuntar la documentació requerida (còpia de l’escriptura o del contracte privat que conté la transmissió) en el termini que preveu l’ordenança fiscal, que és de 30 dies per als actes inter vivos i de 6 mesos en els casos de transmissions mortis causa, des del dia en el qual es produeix la transmissió.
Tipus de transmissions subjectes a declaració: els dos tipus de transmissió citades en l’apartat anterior (inter vivos i mortis causa).

Documentació a presentar: còpia de l’escriptura o contracte privat que conté la transmissió.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.65
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: rendes2@ajciutadella.org (només informació)
Altres: aquest tràmit és de gestió ordinària i no comporta el pagament de cap taxa per gestió.
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: els que figuren en l’apartat Requisits a complir
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança fiscal núm. 5 de l’Ajuntament de Ciutadella; RD Leg. 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; RD 520/2005, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament en matèria de revisió en via administrativa; RD 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, principalment.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Al web de l’Ajuntament, en l’apartat de Gestió tributària, disposau d’una aplicació informàtica que us permet simular la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, a l’efecte de preveure la quota de l’impost que us pot correspondre.

Pagaments: el pagament de l’impost que comporta la declaració es pot realitzar en línia, a través de la seu electrònica o personalment a les oficines que s’indiquen en la notificació que se us practicarà, en els terminis que hi figuraran.