· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Ciutadans


  
Alta en el padró d'habitants Documentació adjunta
Anul·lació cita prèvia Gestió en línia
Autorització d'ocupació de via pública per obres Gestió en línia
Canvi de domicili fiscal dels tributs i altres exaccions municipals Gestió en línia
Canvi de titularitat d'una activitat permanent Documentació adjunta
Celebració de matrimoni civil Gestió en línia
Certificat d'empadronament Gestió en línia
Certificat de convivència Gestió en línia
Certificat de viatge Gestió en línia
Certificat històric Gestió en línia
Cita prèvia (OAC, urbanisme i CMU) Gestió en línia
Comunicació d'identificació de conductor de denúncies de trànsit Gestió en línia
Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació i obres que no requereixen redacció de projecte i lligades a l’acondicionament de locals per al desenvolupament d’una activitat menor o innòcua. Documentació adjunta
Comunicació prèvia d’inici d’obres sense nova instal·lació d’activitat Documentació adjunta Gestió en línia
Consulta de rebuts Gestió en línia
Consulta de registre d'entrades i sortides Gestió en línia
Gual permanent Documentació adjunta Gestió en línia
Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de N.U. Gestió en línia
Inici i exercici d'activitat permanent Documentació adjunta
Instància genèrica Documentació adjunta Gestió en línia
Llic. urbanísitiques: pròrroga de llicències d’obres Documentació adjunta
Llic. urbanístiques: modificació de projecte tècnic durant l’execució de l’obra. Documentació adjunta
Llic. urbanístiques: obres i legalitzacions sense projecte tècnic Documentació adjunta Gestió en línia
Llic. urbanístiques: obres, divisions horitzontals i legalitzacions amb projecte tècnic Documentació adjunta Gestió en línia
Llic. urbanístiques: segregacions, agregacions i reparcel·lacions de finques. Documentació adjunta
Pagament de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per la matriculació del vehicle Gestió en línia
Permís d'instal·lació activitat permanent major Documentació adjunta
Préstec Gots reutilitzables Documentació adjunta
Reclamació de responsabilitat patrimonial Documentació adjunta Gestió en línia
Registre d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis Gestió en línia
Servei de Cementeris - Inhumacions i incineracions Documentació adjunta Gestió en línia
Servei de Cementeris – Drets funeraris Documentació adjunta
Sol·licitud d'accés a la informació pública Documentació adjunta
Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres (Projecte tècnic integrat d’activitat i obres) Documentació adjunta
Sol·licitud per a participar a la Fira d'Ensenyaments Superiors Documentació adjunta Gestió en línia
Targeta per a persones amb minusvalideses Gestió en línia
Targeta verda Gestió en línia
Tinença d'animals potencialment perillosos Documentació adjunta
Ús de la Casa de Colònies des Pinaret Documentació adjunta
Volant d'empadronament Gestió en línia


Documentació adjunta Documentació adjunta         Gestió en línia Gestió en línia