· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Propostes de l'equip de govern


 

Proposta de l'equip de govern

- 21/02/2019 -
Cliqueu aquí per veure la proposta

Proposta de l'equip de govern

- 21/02/2019 -
Cliqueu aquí per veure la proposta

Proposta de l'equip de govern en relació a la catalogació de les platges

- 21/02/2019 -
Cliqueu aquí per veure la proposta 

Proposta que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM en relació a l'adopció d'iniciatives legislatives

- 18/05/2017 -
Propostes que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM en relació a l'adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Proposta de l' equip de govern d' aprovar un programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el programa temporal d'impuls a les tasques de planejament municipal i declarar-lo com a prioritari als afectes de posar de manifest l'excepcionalitat del nomenament d'un/a arquitecta i un/a assessor jurídic com a funcionaris interns per a dur a terme aquest programa de reordenació de tasques en el Servei d'Ordenament del Municipi, durant el termini d'un any, i mentre es realitza el seguiment de les tasques d'elaboració del nou Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella de Menorca, per oferir un servei adequat al ciutadà.

Proposta d'aprovar el projecte de declaració dels serveis de 0-3 anys com a serveis de caràcter prioritari

- 16/03/2017 -
1. Aprovar el projecta que s'adjunta per donar alternatives a les famílies que treballen, sobretot durant la temporada d'estiu, per poder tenir cura dels seus fills i filles dins l'horari laboral i per intentar que els infants estiguin ben atesos en els moments en què les famílies tenen dificultat per garantir una atenció acurada dels seus fills/es.

2. Declarar els serveis de 0-3 anys que s'inclouen al projecte com a prioritaris i que afecten serveis públics essencials per la nostra població.

Proposta de l'Area d'Organització i Seguretat Ciutadana

- 16/02/2017 -
Bonificació de l'IBI de l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella

Aprovar una bonificació del 67% de l'impost sobre Béns Immobles (IBI) per l'exercici 2017 al Club Tennis Ciutadella al considerar-se que una part de les activitats economiques que desenvolupen sòn d'especial interes o utilitat municipal.

No obstant el Ple amb el seu superior criteri resoldrà.

Tornar