· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Grup municipal de UPCM

Joan Triay Lluch (Portaveu)
Antoni Florit Pons

 

Precs i/o preguntes al Ple de desembre

- 20/12/2018 -
 Cliqueu els documents adjunts

Precs i/o preguntes del Grup Municipal d'UPCM

- 21/12/2017 -
 Precs i/o preguntes del Grup Municipal d'UPCM

Moció d'UPCM sobre el preu de l'aigua dessalada

- 15/06/2017 -
1. Instar al equipo de gobierno a negociar un precio razonable del agua desalada en unas condiciones equitativas similares a las pactadas entre la ABAQUA y diferentes ayuntamientos de Mallorca, (que están en torno a 1 euro en vez de 1,238 euros en verano) incluso en algunos casos con consumos muy inferiores a los 750.00 m3 previstos en Ciutadella por el equipo de gobierno, teniendo en cuenta la recopilación de datos obrante en la exposición de motivos de esta moción. Sin perder de vista que los ciudadanos de Ciutadella no estamos obligados a consumir agua desalada a cualquier precio y que en Mallorca existen municipios como el de Alcudia que no consumen agua de la desaladora ubicada en su término municipal, sencillamente porque sus representantes políticos han afirmado que no la necesitan. 2. Instar a la ABAQUA, de acuerdo con la filosofía mantenida en Mallorca por el Conseller del que depende la Agencia a ofertar un precio más barato en torno a los (0,70 euros) para los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril.

Moció que presenta UPCM per a establir aparcaments rotatoris pròxims al carrer Mallorca

- 15/06/2017 -
1. Instar a l'equip de govern a sol·licitar els informes tècnics pertinents per poder establir i reconvertir en aparcaments a rotació els situats a les parts més properes que sigui possible al carrer Mallorca, dins dels carrers perpendiculars a la mateixa i especialment a les zones més pròximes als cantons dels dits carrers que confluïen amb el carrer Mallorca. 2. Procedir a habilitar aquells aparcaments amb rotació d'acord amb els informes sol·licitats, per poder paliar en lo possible els efectes de la disminució d'aparcaments del carrer Mallorca.

Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament

- 16/05/2017 -
 Adhesió a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny.

Precs i preguntes d'UPCM Ple d'abril

- 20/04/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

¿¡[PR]0¡¿

- ¿¡[PR]4¡¿ -
¿¡[PR]1¡¿

Tornar