Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
 

Foto Principal

Del 17 de maig al 2 de juliol

Grup municipal de UPCM

Joan Triay Lluch (Portaveu)
Antoni Florit Pons

 

Precs i/o preguntes d'UPCM

- 15/02/2018 -
Cliqueu aquí per a veure la informació.

Precs i/o preguntes del Grup Municipal d'UPCM

- 25/01/2018 -
Precs i preguntes del grup municipal d' UPCM per al plenari de gener de 2018

Accediu a la publicació per a veure els documents.

Moció de UPCM d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit els sobrecostos assumits per l’Ajuntament amb relació als SANDACH

- 21/12/2017 -
  Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de Residus i Energia de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els sobrecostos assumits per l’Ajuntament des del 18-07-2016 amb relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà).

Moció d' UPCM amb relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes similars

- 21/12/2017 -
Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes similars

Moció d'UPCM en relació a l' escorxador i els SANDACH

- 16/11/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Precs i/o preguntes d'UPCM al Ple d'octubre

- 19/10/2017 -
Precs i/o preguntes que presenta el grup municipal d'UPCM al Ple ordinari del mes d'octubre.

Moció que presenta UPCM en relació a l'absència d'un quiròfan reservat per la pràctica de cirugies urgents a l'Hospital Mateu Orfila

- 21/09/2017 -
Instar al IB Salut i a la Conselleria de Salut del Govern Balear a habitar a l'Hospital Mateu Orfila un quiròfan exclussivament destinat a atendre les cirugies urgents que es produeixin a l'illa..

Moció que presenta UPCM en relació a l'eliminació de SANDACH

- 21/09/2017 -
 1. Instar al equipo de gobierno a informar al Pleno de porqué no se han reducido los costes de la eliminación de SANDACH..2. Instar al equipo de gobierno a hacer cuanto está en su mano para reducir los costes de la eliminación...

Precs i preguntes del grup UPCM al Ple de juliol

- 20/07/2017 -
Cliqueu per accedir al document

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de maig

- 18/05/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Proposta conjunta de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament

- 18/05/2017 -
Adhesió a la petició formulada per Rafel Carretero Bagur i instar al Govern de les Illes Balears a actuar per a la localització i identificació dels cossos dels germans Sebastià Bartomeu Carretero Gornés, enterrats al cementeri de Bunyola, d'acord amb el que preveu la Llei 10/2016, de 13 de juny.

Proposta que presenten els grups PSM, PSOE, GxC i UPCM

- 18/05/2017 -
Adopció d'iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals reinvertir el seu superavit i aplicar determinats ajustaments al càlcul de la regla de la despesa.

Precs i preguntes d'UPCM al Ple de març

- 16/03/2017 -
Cliqueu per accedir-hi

Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM)

- 16/03/2017 -
Proposta de l'Àrea de Territori i Entorn: Declaració institucional a favor de la declaració del corredor de cetacis de la demarcació marina llevantina-balear com a zona d'especial protecció d'importància per la Mediterrània (ZEPIM), i aplicació d'un règim preventiu de protecció d'aques

Moció que presenta UPCM en relació a la subvenció del FOGAIBA corresponent a 2016 destinada a l'escorxador municipal

- 16/03/2017 -
1. Que l'equip de Govern informi el Ple de si ha presentat la reclamació dins del plaç habilitat a la vista que l'import màxim de la subvenció si ha fixat molt per davall del calculat segons resposta escrita a les preguntes formulades per UPCM, tenint en compte que com "el conjunt de sol·licituds amb dret a subvenció suposen un import total superior a la quantitat que tenen disponible el FOGAIBA per aquestes, la subvenció per cada escorxador es fixa aplicant "un prorrateig proporcional d'acord amb el límit d'inversió màxim auxiliable i l'ajuda sol·licitada.

2. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació sobre com es realitzava la distribució de les subvencions en els darrers exercicis entre els escorxadors de Ciutadella i Maó i especialment el del 2016- i a pesar que "l'import màxim auxiliable" es fixa en funció dels "caps sacrificats" l'ajuda es distribuïa a raó d'aproximadament al 50% entre els escorxadors de Ciutadella i Maó, quan en el de Ciutadella es concentra més del 80% de l'activitat del sector en l'illa.

3. Instar a l'equip de Govern a sol·licitar al FOGAIBA informació de per què s'ha operat aquesta dràstica disminució de la subvenció del voltant del 45.04% en la corresponent a l'exercici del 2016 respecta del 2015, precisament quan els costs que estan suportant els dos escorxadors de Menorca i especialment el de Ciutadella a causa de la seva major activitat s'ha incrementat enormement des de que l'estiu del 2016 la direcció tècnica de la "UTE Es Mila" que gestiona el centre de Tractament de Residus del mateix nom, prendre la decisió de procedir a partir del 18-07-2016 a incinerar els subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH) de les categories 2 i 3 que abans s'enterraven a la planta.

4. Instar a l'equip de Govern a la visita de la situació creada per l'espectacular increment de costs en l'escorxador municipal a causa de la incineració dels SANDACH de les categories 2 i 3 que no semblen en vies de solucionar òptimament eliminant mitjançant enterrament segons el previst en la normativa per zones remotes o eusenca de plantes de transformació o de plantes d'incineració suficients o hi sigui en funcionament la infraestructura que faci possible el tractament dels SANDACH a un preu assumible i no desproporcionat a tenir molt present en la sol·licitud de subvencions per l'exercici del 2017 i successius, d'acord amb les inversions que s'han anunciat en l'escorxador municipal, que, almenys nominalment, les subvencions del FOGAIBA, s'atorguen entre altres coses per "la gestió i disminució dels subproductes d'origen animal no destinats al consum humà i residus..."

123
Tornar