· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Serveis funeraris – Transmissions de drets funeraris sobre unitats d’enterrament en propietat


Objecte del Tràmit:
TRANSMISSIONS DE DRETS FUNERARIS SOBRE UNITATS D’ENTERRAMENT EN PROPIETAT. Les transmissions podran realitzar-se «intervivos» o «mortis causa» i sempre a favor de persones físiques.

Per a la transmissió «mortis causa», els hereus o legataris disposaran d’un termini de 2 anys, comptats des de la data de defunció del titular, per sol·licitar-la.

I SI VOLEM RENUNCIAR A LA UNITAT D’ENTERRAMENT?

L’article 63 del Reglament municipal de cementeris, disposa:

Els propietaris o concessionaris de drets funeraris sobre unitats d’enterrament podran instar en qualsevol moment la renúncia del seu dret de propietat funerària o concessió.

En cas que els titulars haguessin mort, i sempre que no haguessin passat més de dos anys des de la data de la defunció, els hereus del titular de la propietat funerària o concessió podran instar-ne la renúncia, sempre que acreditin documentalment i per algun dels mitjans prevists en aquest reglament, la seva condició.

A la sol·licitud, el titular o bé els hereus, han d’indicar la unitat d’enterrament a la qual s’han de traslladar, si s’escau, les restes de tots els cadàvers inhumats en la unitat.

La renúncia s’ha de presentar pel titular o cotitulars, si fossin diferents, o els seus hereus. En cas de ser diferents cotitulars o els hereus, ha de constar la signatura de tots ells a l’escrit de renúncia.

Si un cotitular desitja renunciar als seus drets sobre els nínxols que li corresponen a la unitat d’enterrament en favor d’un altre cotitular, la seva renúncia es tractarà com una transmissió.

Àmbit de responsabilitat: Serveis funeraris
Qui ho pot demanar:
Les persones físiques que ostentin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.

Representació:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, amb qui s’entendran les actuacions administratives, tret de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: TRANSMISSIÓ «INTERVIVOS»

- Sol·licitud de transmissió «intervivos».
- DNI del transmissor i del receptor.
- Títol de propietat funerària.
- En cas de relació de parentesc (fins a 5è grau de consanguinitat i fins a 2n grau d’afinitat): document fefaent que acrediti la relació (DNI / certificats de naixement / matrimoni / fotocòpies del llibre de família / altres).
- En cas que no hi hagi relació de parentesc: contracte firmat entre el transmissor i el receptor, on consti l’acceptació de la transmissió per part de tots els titulars actuals de la unitat d’enterrament.

TRANSMISSIÓ «MORTIS CAUSA»

- Sol·licitud de transmissió «mortis causa».
- Certificat de defunció del titular o document equivalent si es va morir fora d’Espanya.
- DNI dels hereus o legataris.
- Títol de propietat funerària.
- En cas de successió testada: fotocòpia del testament atorgat pel titular i de l’escriptura d’acceptació d’herència feta per l’hereu o legatari.
- En cas de successió intestada: fotocòpia de la declaració judicial d’hereus «ab intestato».

RENÚNCIA

- Sol·licitud de renúncia.
- DNI del titular, o dels hereus o legataris.
- Títol de propietat funerària.
- En cas de defunció del titular, els hereus o legataris han d’acreditar documentalment tal condició, així com la defunció del titular.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis del ciutadà:

- En cas de transmissió «MORTIS CAUSA»: en el termini de 2 anys des de la data de defunció del titular.
- En cas de renúncia per defunció del titular: en el termini de 2 anys des de la data de defunció del titular.
- En la resta de casos, en qualsevol moment.

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Veure apartat Marc Legal: ordenança fiscal núm. 27.

Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Reglament municipal de Cementeris de Ciutadella de Menorca.
- Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per a la prestació de serveis funeraris i cementiris municipals.
- Demés disposicions vigents en aquesta matèria que li siguin d’aplicació.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: