· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Servei de Cementeris – Drets funeraris


Objecte del Tràmit:
Tots els tràmits relacionats amb els drets funeraris (transmissions, renúncies, renovacions, concessions temporals, duplicats de títol, etc.).

Modalitats de drets funeraris
Veure article 50 del Reglament municipal de cementeris.

Transmissions de drets funeraris
Veure article 52 del Reglament municipal de cementeris.

Renúncia sobre drets funeraris
Veure article 63 del Reglament municipal de cementeris.

Àmbit de responsabilitat: Serveis de cementeris
Qui ho pot demanar:
Les persones físiques que ostentin capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils.

Representació:

D’acord amb l’article 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els interessats amb capacitat d’obrar poden actuar per mitjà d’un representant, amb qui s’entendran les actuacions administratives, tret de manifestació expressa en contra de l’interessat.

Requisits a complir:
Documentació a presentar: En cas de transmissió «inter vivos»

- Sol·licitud de transmissió «inter vivos».
- Còpia del DNI del transmissor i del receptor/s.
- Document de representació i còpia del DNI del representant, si s’escau.
- Títol de dret funerari (entregar original).
- En cas de relació de parentesc (fins a 5è grau de consanguinitat / 2n grau afinitat): document fefaent que acrediti la relació (DNI / certificats de naixement / matrimoni / fotocòpies del llibre de família / altres).
- En cas que no hi hagi relació de parentesc: contracte firmat entre el transmissor i el receptor, on consti l’acceptació de la transmissió per part de tots els titulars actuals de la unitat d’enterrament.

En cas de transmissió «mortis causa»

- Sol·licitud de transmissió «mortis causa».
- Certificat de defunció del titular o document equivalent si es va morir fora d’Espanya.
- Còpia del DNI de l’hereu/s o legatari/s.
- Document de representació i còpia del DNI del representant, si s’escau.
- Títol del dret funerari (entregar original).
- En cas de successió testada: fotocòpia del testament atorgat pel titular i de l’escriptura d’acceptació d’herència feta per l’hereu o legatari.
- En cas de successió intestada: fotocòpia de la declaració judicial d’hereus «ab intestato».

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: oficina del Servei de cementeris, plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): (només informació): 971.38.10.50 Ext.4220
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: cementeris@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Veure apartat Marc Legal: ordenança fiscal núm. 27.

Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Decret 11/2018, de 27 d’abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria a les Illes Balears.
- Reglament municipal de Cementeris de Ciutadella de Menorca.
- Ordenança fiscal núm. 27, que regula la taxa per a la prestació de serveis funeraris i cementiris municipals.
- Ordenança municipal que regula la prestació dels serveis funeraris en el municipi de Ciutadella de Menorca.
- Demés disposicions vigents en aquesta matèria que li siguin d’aplicació.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: