· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Permís d'instal·lació activitat permanent major


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar permís municipal per a l'inici d'instal·lació d'activitats qualificades com a permanents majors per la normativa autonòmica corresponent, per part dels titulars de les mateixes. L'Ajuntament abans de l'atorgament del permís haurà de comprovar l'adequació d'ús urbanístic, sotmetre l'expedient a informació pública i emetre informe tècnic integrat.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent.
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
Documentació a presentar: 1) Sol·licitud de permís d'instal·lació i obres (model normalitzat).
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3) Fitxa resum subscrita per un/a tècnic/a competent (model normalitzat).
4) Projecte d'activitats subscrit pel tècnic/a competent director (model normalitzat).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 2 mesos
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe jurídic anvers els usos
2) Anunci exposició pública a pàgina web
3) Certificat exposició pública
4) Informe tècnic integrat de l'enginyer
5) Resolucions
6) Notificacions