· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Inici i exercici activitat permanent menor


Objecte del Tràmit: Es tracta de declarar l'inici i exercici d'activitats qualificades com a permanents menors per la normativa autonòmica corresponent per part dels titulars de les mateixes i la comprovació de la documentació aportada per part de l'Ajuntament i la inscripció en el registre autonòmic d'activitats (quan existeix).
Àmbit de responsabilitat: Activitats i disciplina governativa
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent menor
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
Documentació a presentar: 1) Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model normalitzat).
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3) Fitxa resum subscrita per tècnic/tècnica competent (model normalitzada).
4) Projecte d'activitat del realment executat.
5) Certificat subscrit pel tècnic/a competent director (model normalitzat).
6) Certificat subscrit pel tècnic/a director d'obres, si l'activitat ha requerit de permís d'instal·lació i obres.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe jurídic anvers els usos
2) Informe tècnic de l'enginyer
3) Resolucions
4) Notificacions