· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització d'ocupació de via pública (OVP)


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar autorització per ocupar la via pública mitjançant mobiliari mòbil com taules i cadires, para-sols, estufes, mobles auxiliars, cartells informatius d'establiments, expositors, etc.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els titulars de qualsevol establiment del nostre municipi que vulgui ocupar la via pública.
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
Disposar de títol habilitant de l'activitat (llicència d'obertura o declaració responsable d'inici i exercici d'activitat).

Documentació a presentar: 1) Sol·licitud d'ocupació de la via pública (model normalitzat)
2) Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2. de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius, si és necessari.
3) Declaració jurada o responsable que disposa de llicència d'obertura i de funcionament o que ha presentat la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent, així com que està al corrent de pagament dels tributs municipals, que no té sancions imposades per disciplina governativa i que disposa de pòlissa de responsabilitat civil.
4) Fotografia de la façana del local i de la zona on es pretén instal·lar el mobiliari, si és necessari.
5) Croquis de l'ocupació on hi consti l'amplada de la voravia i dels elements existents, així com l'ocupació dels elements que s'hi pretén instal·lar.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, 15.
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: ciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 3 mesos previs a l'OVP
Terminis de l'administració: 1 mes
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora d'ocupació de la via pública de Ciutadella.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:
1) Informe de l'inspector d'ocupació de via pública.
2) Oficis de deficiències, si es necessari.
3) Resolucions.
4) Notificacions.
5) Fitxa de l'OVP per a l'establiment.