· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Autorització per a la instal·lació de cartells indicadors en urbanitzacions


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar autorització per a instal·lar cartells indicadors d'establiments a una urbanització.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: Els titulars de qualsevol establiment del nostre municipi.
Requisits a complir: Pagar la taxa corresponent d'acord amb la ordenança fiscal en vigor. Disposar de títol habilitant de l'activitat (llicència d'obertura o declaració responsable d'inici i exercici d'activitat).
Documentació a presentar: 1) Instància general sol·licitant l'OVP per un rètol indicador d'un establiment a una urbanització.
2) Declaració jurada o responsable que disposa de llicència d'obertura i de funcionament o que ha presentat declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent, o bé disposar de llicència d'activitat turística. Així mateix, estar al corrent de pagament dels tributs municipals, que no té sancions imposades per disciplina governativa i que disposa de pòlissa de responsabilitat civil.
3) Croquis indicant la ubicació dels cartells.
4) Fotografia dels cartells.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial:
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 1 mes previ a la instal·lació
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables:
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora de la senyalització específica a la via pública d'establiments comercials i turístics.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Documentació que genera l'Ajuntament:

1) Informe de la Policia
2) Informe de l'enginyer municipal
3) Oficis de deficiències, si es necessari
4) Resolucions
5) Notificacions