· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres (Projecte tècnic integrat d’activitat i obres)


Objecte del Tràmit: Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres, segons el que regula l’art. 38 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les illes balears.
Àmbit de responsabilitat: àrea d’Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud normalitzada, previ pagament de la taxa urbanística, aportant la documentació requerida.
Documentació a presentar: En cas de projecte Bàsic:
 • 3 originals (4 originals en cas d’estar ubicats en sòl rústic i obres que afectin el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic) del projecte integrat (activitats i obres). Es poden presentar el projecte d’activitats i el projecte d’obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics redactors dels projectes siguin diferents.
 • Fitxa resum d’activitat subscrita pel tècnic/a
 • Documentació tècnica ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al tràmit d’ avaluació d’impacte ambiental.
 • Fitxes Tècniques.
 • Estadística d'habitatge.
 • Fotocòpia de la llicència d'obres d'altres intervencions a l'edifici o de la construcció d'aquest (només per a ampliacions i reformes).
 • Informe arqueològic (arqueòleg) si les obres afecten el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Ciutadella (excepte els edificis ubicats a la vorera exterior de la Contramurada.
 • Memòria agronòmica en el cas d'explotacions agrícoles.
 • Informe de la Demarcació de Costes si les obres afecten la zona de servitud de trànsit de Costes i/o Declaració responsable registrada al Consell Insular de Menorca si les obres afecten la zona de protecció.
 • Autoritzacions, informes i exoneracions sectorials prèvies, indicades a la fitxa resum.
 • Còpia del rebut justificant d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) del pressupost de l’obra sense IVA.


En cas de projecte Executiu:
 • 3 originals del projecte integrat (activitats i obres). Es poden presentar el projecte d’activitats i el projecte d’obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics redactors dels projectes siguin diferents.
 • Estudi de Seguretat i Salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel col·legi oficial corresponent.
 • Programa de Control de Qualitat.
 • Assumpció de direcció tècnica d'obres, degudament visat pel col·legi corresponent.
 • Full del col·legi d'aparelladors.
 • Fitxa valoració de residus, contracte amb un gestor autoritzat i garantía de l’eliminació dels residus.
 • Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel contractista
 • Documentació acreditativa d’estar d’alta com a constructor (REA, o darrer rebut d’autònoms i model 036 o 037)
 • Informe tècnic sobre les mitgeres en els casos d'enderrocament.
 • Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions en finques objecte de divisió horitzontal.

En cas de projecte Bàsic i Executiu conjunt:
 • 3 originals (4 originals en cas d’estar ubicats en sòl rústic i obres que afectin el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic) del projecte integrat (activitats i obres). Es poden presentar el projecte d’activitats i el projecte d’obres com a documents específics degudament coordinats quan els tècnics redactors dels projectes siguin diferents.
 • Fitxa resum d’activitat subscrita pel tècnic/a
 • Documentació tècnica ambiental requerida per la Llei 11/2006, de 14 de setembre, per a les activitats subjectes al tràmit d’ avaluació d’impacte ambiental.
 • Fitxes Tècniques.
 • Estadística d'habitatge.
 • Estudi de Seguretat i Salut a càrrec del tècnic competent, degudament visat pel col·legi oficial corresponent.
 • Programa de Control de Qualitat.
 • Assumpció de direcció tècnica d'obres, degudament visat pel col·legi corresponent.
 • Full del col·legi d'aparelladors.
 • Fitxa valoració de residus, contracte amb un gestor autoritzat i garantía de l’eliminació dels residus.
 • Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel contractista
 • Documentació acreditativa d’estar d’alta com a constructor (REA, o darrer rebut d’autònoms i model 036 o 037)
 • Còpia del rebut justificant d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) del pressupost de l’obra sense IVA
 • Fotocòpia de la llicència d'obres d'altres intervencions a l'edifici o de la construcció d'aquest (només per a ampliacions i reformes).
 • Informe arqueològic (arqueòleg) si les obres afecten el subsòl en l’àmbit del Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Ciutadella (excepte els edificis ubicats a la vorera exterior de la Contramurada.
 • Memòria agronòmica en el cas d'explotacions agrícoles.
 • Informe de la Demarcació de Costes si les obres afecten la zona de servitud de trànsit de Costes i/o Declaració responsable registrada al Consell Insular de Menorca si les obres afecten la zona de protecció.
 • Autoritzacions, informes i exoneracions sectorials prèvies, indicades a la fitxa resum.
 • Informe tècnic sobre les mitgeres en els casos d'enderrocament.
 • Projecte d'Infraestructures Comunes de Telecomunicacions en finques objecte de divisió horitzontal.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, 15. Telèfon: 971484157
Per telèfon (només informació): 971484160
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: urbanisme@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure observacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
 • Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
 • Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
 • Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
 • Pla Territorial Insular de Menorca.
 • Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • Plans directors sectorials vigents.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
 • Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització a les oficines de Recaptació, ubicades al carrer Nou de Juliol, 1, dies laborables, de dilluns a divendres, de les 9 a les 13,30 hores.

Pagaments:
 • Taxa urbanística 0,5% del pressupost de l’obra (IVA exclòs).
 • Impost de Construcció i Obres 3,2% del pressupost de l’obra (IVA exclòs). Tenint en compte que l’Impost sobre Construccions i Obres no es liquidarà quan la quota sigui inferior a 18,03€, és a dir, aquells la base imposable (el pressupost) dels quals sigui inferior a 563,44€.

 


Documents Relacionats: