· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Llic. urbanístiques: segregacions, agregacions i reparcel·lacions de finques.


Objecte del Tràmit: Sol·licituds de llicències urbanístiques de segregacions, agregacions i reparcel·lacions de finques.
Àmbit de responsabilitat: àrea d’Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris.
Requisits a complir: Presentar la sol·licitud normalitzada, aportant la documentació requerida, previ pagament de la taxa per llicències urbanístiques.
Documentació a presentar: EN SÒL URBÀ:
 • Memòria explicativa de l’actuació projectada que, com a mínim haurà de comprendre:
  1. Identificació de la finca matriu, amb indicació del número d’identificació cadastral i dades registrals amb què consti registrada.
  2. Superfície i característiques de la finca.
  3. Característiques de les edificacions existents dins la finca matriu, assenyalant-hi la superfície construïda i ús efectiu de cadascuna d’elles.
  4. Definició de la superfície i característiques de cadascuna de les finques resultants de la segregació, així com identificació de la finca/finques en la/les qual/s queden situades cadascuna de les construccions assenyalades a l’apartat c).
 • Plànol d’emplaçament a escala 1:500.
 • Certificació registral relativa al domini i divisibilitat de la finca matriu. Si la finca no consta registrada o la seva superfície real fos diferent de la registrada, prèvia la sol·licitud de llicència de segregació, s’hauran de tramitar els corresponents expedients d’inscripció registral o de “correcció de cabuda”.
 • Plànol o plànols de la finca matriu, a l’escala adequada segons la seva superfície, en el que:
  1. Es detallin clarament els seus límits i superfícies.
  2. S’identifiquin la finca o finques confrontants.
  3. Es grafiin, en el seu cas, cadascuna de les parts en què es trobi dividida la finca a efectes de la seva definició.
  4. Es grafiin cadascuna de les edificacions que hi existeixin, identificant cadascuna de les assenyalades a la memòria.
 • Plànol o plànols, a idèntica escala que els anteriors, en els que es detallin els límits i superfícies de cadascuna de les finques que resultin de la segregació projectada, grafiant la situació de cadascuna de les edificacions existents a efectes de la seva vinculació a les finques resultants.
 • Tota la documentació haurà d’estar degudament signada pel tècnic competent i visada en el seu respectiu col·legi professional.


EN SÒL RÚSTIC:
 • Memòria explicativa de l’actuació projectada que, com a mínim haurà de comprendre:
  1. Identificació de la finca matriu, amb indicació del número d’identificació cadastral i dades registrals amb què consti registrada.
  2. Superfície i característiques de la finca matriu tot i assenyalant-hi, amb la seva corresponent acreditació, la condició de finca de secà o regadiu de cadascuna de les parts en què es divideix la finca.
  3. Característiques de les edificacions existents dins la finca matriu, assenyalant-hi la superfície construïda i ús efectiu de cadascuna d’elles.
  4. Definició de la superfície i característiques de cadascuna de les finques resultants de la segregació, assenyalant-hi el caràcter de secà o regadiu, segons resulti del que es remarca a l’apartat b), així com identificació de la finca/finques en la/les qual/s queden situades cadascuna de les construccions assenyalades a l’apartat c).
 • Plànol d’emplaçament damunt el Mapa Cartogràfic Balear, a escala 1:5000, en el que es grafiarà l’àmbit de la finca matriu.
 • Certificació registral relativa al domini i divisibilitat de la finca matriu. Si la finca no consta registrada o la seva superfície real fos diferent de la registrada, prèvia la sol·licitud de llicència de segregació, s’hauran de tramitar els corresponents expedients d’inscripció registral o de “correcció de cabuda”.
 • Plànol o plànols de la finca matriu, a l’escala adequada segons la seva superfície, en el que:
  1. Es detallin clarament els seus límits i superfícies.
  2. S’identifiquin la finca o finques confrontants.
  3. Es grafiin, en el seu cas, cadascuna de les parts en què es trobi dividida la finca a efectes de la seva definició com a finca de secà o regadiu.
  4. Es grafiin cadascuna de les edificacions que hi existeixin, identificant cadascuna de les assenyalades a la memòria.
 • Plànol o plànols, a idèntica escala que els anteriors, en els que es detallin els límits i superfícies de cadascuna de les finques que resultin de la segregació projectada, grafiant la situació de cadascuna de les edificacions existents a efectes de la seva vinculació a les finques resultants.
 • Tota la documentació haurà d’estar degudament signada pel tècnic competent i visada en el seu respectiu col·legi professional.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, 15. Telèfon: 971484157
Per telèfon (només informació): 971484160
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: urbanisme@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa per expedició de llicència urbanístiques per un import de 122,62€.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
 • Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
 • Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
 • Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
 • Pla Territorial Insular de Menorca.
 • Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • Plans directors sectorials vigents.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
 • Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: