· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació i obres que no requereixen redacció de projecte i lligades a l’acondicionament de locals per al desenvolupament d’una activitat menor o innòcua.


Objecte del Tràmit: Comunicació prèvia d’inici d’instal·lació i obres que no requereixen redacció de projecte i lligades a l’acondicionament de locals per al desenvolupament d’una activitat menor o innòcua.
Àmbit de responsabilitat: Àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris.
Requisits a complir: Presentar comunicació prèvia normalitzada previ pagament de la taxa urbanística i de l’Impost de Construcció i Obres, si n’és el cas.

Tipus d’obres incloses: Activitats innòcues, menors o modificacions que estiguin incloses en els títols II i III de l’annex I, amb obres que no necessitin projecte d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears)
Segons l’art. 38.1.d) de la Llei 7/2013 no es pot subjectar a comunicació prèvia, ja que necessita permís d’instal·lació qualsevol activitat, quan ho estableixi la normativa específica, les que es facin en domini públic, les que es facin en sòl rústic protegit i les que afectin béns protegits de conformitat amb la legislació en matèria de patrimoni. És a dir, entre d’altres, tots els edificis inclosos al Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic es troben exclosos de tramitació com a comunicació prèvia.
Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar com a permís de instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades).

Documentació a presentar: Obligatòria per a totes les comunicacions:
 • Plànol de situació.
 • Pressupost, amb les mesures de les partides d’obra a executar ben detallades, signat pel contractista.
 • Documentació acreditativa d’estar d’alta com a constructor (REA, o darrer rebut d’autònoms i model 036 o 037).
 • Plànol de l’actuació a realitzar (estat actual i reformat) i/o fotografies de la zona d’actuació.
 • Còpia dels rebuts justificants d’haver ingressat la taxa per llicències urbanístiques (0,5%) i l’ICIO (3,2%) del pressupost de l’obra, si n’és el cas.
 • Fitxa resum subscrita per un tècnic o una tècnica competent.

Documentació obligatòria, segons l’obra:
 • Fotografia de façana si l’obra l’afecta.
 • Assumeix de seguretat i salut del tècnic competent, en cas de ser necessari (pintat de façanes, feines en coberta inclinada i feines que ho requereixin).
 • Si les obres estan subjectes a altres autoritzacions, informes o comunicació prèvia (Zona de protecció marítimo-terrestre, Carreteres, Recursos Hídrics, Autoritat Portuària, etc), s’ha d’adjuntar l’autorització o comunicació prèvia corresponent.
 • Declaració d’ERE pel Consell Insular de Menorca, si les obres s’han de realitzar en edificis ubicats en sòl rústic comú.
 • Llicència d’obertura o declaració responsable d’inici d’activitat en cas que es tracti d’obres en edificis amb activitat existent i aquesta no es modifica.
 • Quan es tracti d’obres d’edificació que afectin la seguretat estructural però no necessitin projecte, d’acord amb l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, serà necessari un certificat o un document que acrediti que el director de l’obra n’assumeix la direcció. Aquest document, si escau, ha d’anar visat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC – Plaça des Born, 15. Telèfon: 971484157
Per telèfon (només informació): 971484160
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: urbanisme@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure observacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
 • Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
 • Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
 • Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
 • Pla Territorial Insular de Menorca.
 • Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • Plans directors sectorials vigents.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
 • Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització a les oficines de Recaptació, ubicades al carrer Nou de Juliol, 1, dies laborables, de dilluns a divendres, de les 9 a les 13,30 hores.

Pagaments:
 • Taxa urbanística 0,5% del pressupost de l’obra (IVA exclòs).
 • Impost de Construcció i Obres 3,2% del pressupost de l’obra (IVA exclòs). Tenint en compte que l’Impost sobre Construccions i Obres no es liquidarà quan la quota sigui inferior a 18,03€, és a dir, aquells la base imposable (el pressupost) dels quals sigui inferior a 563,44€.

La taxa es liquida sempre.

 


Documents Relacionats: