· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Canvi de titularitat d'una activitat permanent
Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta de comunicar a l'administració la transmissió d'una activitat permanent que disposi de títol habilitant (permís d'instal·lació, llicència d'obertura o declaració responsable d'inici) per part dels nous titulars del mateix i la comprovació de la documentació aportada per part de l'Ajuntament i la inscripció en el registre autonòmic d'activitats (quan existeixi).
Àmbit de responsabilitat: Organització i Seguretat Ciutadana - Servei activitats
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercicir una activitat permanent que ja disposi de títol habilitant.
Requisits a complir: - Disposar de títol habilitant de l'activitat transmesa.
- Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.

Documentació a presentar: - Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau (tant de l'anterior com del nou titular).

Canvis amb acord amb l'anterior titular:

- Escrit de comunicació d'activitat permanent signat per l'anterior i el nou titular (model normalitzat).

Canvis que no es disposa de la signatura de l'anterior titular:

- Declaració responsable de canvi de titularitat signada pel nou titular (model normalitzat).
- Certificat tècnic subscrit per tècnic/a competent, que acrediti que es mantenen les condicions del títol habilitant.
- Document acreditatiu que el nou titular disposa de l'ús i gaudi de l'establiment físic on es desenvolupa l'activitat (escriptura propietat, contracte de lloguer, escrit de cessió, etc.).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971 38 10 50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: