· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Targeta circulació zona de vianants (Residents)
Tramitar

Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de la targeta groga que permet circular per a la zona de vianants, amb l'objectiu únic d'arribar al seu domicili pels residents i per efectuar labors de càrrega i descàrrega.
Àmbit de responsabilitat: Àrea de governació
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reunesqui els requisits establerts
Requisits a complir: Residir en la zona de vianants del casc antic.
El vehicle no pot superar els 3.500 kg.

Documentació a presentar: S'ha de presentar sol·licitud amb indicació del motiu pel qual es necessita circular, matrícula, marca i model del vehicle.

Documentació a presentar per part dels particulars:
a) Permís de circulació
b) ITV en vigor
c) Assegurança en vigor
d) No tenir cap denúncia de circulació ferma pendent de pagament

Criteris de concessió:
a) Estar empadronat en el nucli antic
b) En cas de canvi de vehicles o deteriorament de la targeta, s'haurà de fer nova petició i lliurament de la targeta antiga a les dependències policials.
c) En cas de pèrdua o robatori de la targeta, s'haurà de sol·licitar una nova targeta tot acreditant la seva titularitat amb la documentació adient.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: Oficina d'Atenció al Ciutadà - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà: Instància normalitzada.
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27'89 €
Resposta al ciutadà: 1 mes aproximadament
Marc Legal: BOIB Núm. 027 - 23/febrer/2013 (núm.3206) - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora del trànsit, dels aspectes de mobilitat, de l'impacte ambiental i de la seguretat viaria. La circulació de vianants i les zones de prioritat de vianants estan contemplades en el Titul VI. Capitol II- Zones de prioritat de vianants. Artº. 64 - Zona de vianants.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Aquestes targetes es poden sol·licitar en qualsevol moment de l'any.
Condicions: La persona interessada haurà d'exposar en un lloc visible aquesta targeta
d'autorització en transitar per la zona per a la qual se li ha concedit.
S'haurà d'extremar la prudència en conduir per la zona per a vianants.
No es podrà superar, en cap cas, la velocitat de 10 Km/h.
No s'autoritza l'estacionament del vehicle, ni la prolongació innecessària d'aquests
per a les operacions de càrrega i descàrrega de mercaderies o aliments.
L'interessat/da tindrà l'obligació de conèixer l'horari establert per a poder circular dins el casc antic.