· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Primera ocupació d'habitatges i garatges


Objecte del Tràmit: Aquest tràmit té com objecte la concessió o denegació de les llicències de primera ocupació d'habitatges i garatges
Àmbit de responsabilitat: àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits establerts
Requisits a complir: Presentar sol·licitud normalitzada
Documentació a presentar: Instància normalitzada de sol·licitud i document de concessió de llicència d'ocupació d'edificis i d'instal·lacions, declarar al departament de Rendes i Exaccions l'alta cadastral i aportar justificant del model d'alta de contribució segellat per l'ofici del cadastre, fotocòpia de totes les llicències obtingudes (pròrrogues, modificacions de plànols, obra menor ...), certificat final d'obra de l'arquitecte, pressupost actualitzat i visat per l'arquitecte (encara que no hagi variat), llibre d'ús i manteniment, certificat del trasllat de deixalles produïdes per l'obra a abocador autoritzat, certificat de la companyia elèctrica conforme la sol·licitud de subministrament (de l'obra en qüéstió) està finalitzada.
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 69,72 euros per habitatge. En el cas de garatges, dependrà del número de places
Resposta al ciutadà: un mes
Marc Legal: Pla General d'Ordenació Urbana de Ciutadella, Llei 10/1990 de Disciplina Urbanística, PTI, Decret 20/2007 de 23 de març, Decret 145/1997 de 21 de novembre i demés normativa aplicable
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: