· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Registre d'Informes d'Inspecció Tècnica d'Edificis
Tramitar

Objecte del Tràmit: Regular la forma, condicions i terminis en que els propietaris de les edificacions i construccions de Ciutadella, han de realitzar una sèrie d'inspeccions tècniques periòdiques, per tal de garantir la seguretat constructiva, el bon estat i la correcta conservació dels mateixos
Àmbit de responsabilitat: Àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Estan obligats a sol·licitar-ho:
- Els propietaris dels edificis i construccions.
- Els arrendataris dels immobles quedaran facultats davant l'incompliment del propietari.
- Les comunitats de propietaris o agrupació de comunitats de propietaris.

Requisits a complir: Qualsevol propietari d'edificis i construccions amb una antiguitat superior als 50 anys ha de disposar del corresponent informe d'inspecció tècnica d'edificis
Documentació a presentar: Model oficial d'informe d'inspecció degudament signat per la propietat i el tècnic que realitzi la inspecció, el plànol de situació les fotografies interiors i exteriors de l'edifici i la liquidació de la taxa. Es obligatori presentar aquest informe d'inspecció (dues còpies en format paper i un tercer en suport informàtic) juntament amb la documentació requerida al Registre General d'aquest Ajuntament dins l'any natural en que l'edificació compleixi 50 anys d'antiguitat
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC. Plaça des Born, s/n
Per telèfon (només informació): 971484160 (informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: disciplinaurbanistica@ajciutadella.org (només informació)
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: La inscripció en el Registre d'Inspeccions Tècniques d'Edificis. La certificació administrativa de l'anotació en el Registre d'Edificis als efectes d'acreditar el seu estat de conservació (opcional)
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 27,89 €
Resposta al ciutadà: Avís recepció anotació ITE
Marc Legal: Ordenança municipal sobre la inspecció tècnica d'edificis (BOIB núm. 50 de 7-04-12)
Sentit del Silenci Administratiu: Negatiu, passat els tres mesos, únicament en els casos d'exigència d'informe.

Observacions: Terminis del ciutadà:
Aquest tràmit depenent de l'antiguitat de l'edifici s'ha de fer per part dels ciutadans dins els següents terminis:
Edificis anteriors a 1900 i/o catalogats: Fins el 31/12/2012
Edificis entre 1900 i 1930: Fins el 31/12/2013
Edificis entre 1931 i 1955: Fins el 31/12/2014
Edificis entre 1956 i 1965: Fins el 31/12/2015

Terminis de l'Administració:
En el cas d'exigència de la presentació, el termini maxim serà de tres mesos a partir de la data de notificació, i s'haurà de renovar periòdicament cada deu anys, comptats des del dia següent al del venciment del termini en que es va emetre l'informe favorable anterior. Presentat l'informe d'inspecció favorable es procedirà per part dels Serveis Tècnics a la seva anotació en el Registre d'Edificis i s'arxivaran les actuacions practicades.
Si l'informe entregat en el termini establert hagués estat desfavorable i el propietari compleix amb la seva obligació de sol·licitud de llicència, segons els termes de l'informe, quedarà interromput el termini de presentacio de l'informe d'inspecció des de la data de la sol·licitud fins la seva concessió i posterior execució de les obres dins dels terminis fixats.
En cas d'haver-se dictat ordre d'execució, la interrupció del termini vindrà explícita en la pròpia ordre d'execució.


En el supòsit d'informe desfavorable, el propietari, ha de sol·licitar llicència per a l'execució de les obres de conservació i/o seguretat que hagi dictaminat l'inspector. Aquesta petició que anirà acompanyada del corresponent projecte tècnic i la documentació precisa per a l'obtenció de la llicència municipal, se sol·licitarà en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data d'entrada a l'Ajuntament de l'informe desfavorable de la inspecció tècnica de l'edifici. El promotor haurà d'executar les obres, un cop hagin estat autoritzades, dins el termini que indiqui la llicència.