· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Comunicació prèvia d’inici d’obres sense nova instal·lació d’activitat
Tramitar

Objecte del Tràmit: Comunicació prèvia d’inici d’obres sense nova instal·lació d’activitat
Àmbit de responsabilitat: àrea d'Urbanisme
Qui ho pot demanar: Qualsevol ciutadà que reuneixi els requisits necessaris
Requisits a complir: Presentar comunicació prèvia normalitzada previ pagament de la taxa urbanística i de l’Impost de Construcció i Obres, si n’és el cas.

Tipus d’obres incloses: Obres de tècnica senzilla i escassa entitat constructiva o que no precisen de projecte, i que es poden acollir a la modalitat de comunicació prèvia d'obres prevista a la llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears:
 • Obres en façana:
  • Repicats, arrebossats i pintats de parets.
  • Reparació o substitució de portes, finestres, boinders, baranes o motllures, per altres de similar forma i dimensions.
  • Instal·lar comptadors en façana.
  • Canviar o posar sòcol.
  • Aplacar o revestir façana.

 • Obres en cobertes:
  • Reparació o substitució d'elements no estructurals de cobertes.
  • Aïllament de cobertes.

 • Obres en els interiors dels edificis:
  • Reparació, arrebossats, revestiments, enrajolats, aïllaments i pintats de parets.
  • Pavimentació o substitució de paviments.
  • Canviar falsos sostres o cel rasos.
  • Canviar instal·lacions.
  • Canviar sanitaris, lavabos, banyeres, cuines, etc.
  • Eliminació de barreres arquitectòniques en l'entrada.

 • Obres en els exteriors dels edificis:
  • Treballs de jardineria.
  • Manteniment de parets de tancament de parcel·les.
  • Pavimentar pati o terrasses descobertes.
  • Renovar revestiment de piscina.


 • No es pot realitzar una comunicació prèvia d'inici a:
  • Obres que afectin a elements catalogats o protegits (s’inclouen tots els edificis inclosos al Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric de Ciutadella).
  • Obres situades en sòl rústic protegit.
  • Obres situades en edificis residencials en sòl rústic comú que no tenguin la classificació d'edificis en règim especial (ERE), fins a l'aprovació definitiva de la Norma Territorial Transitòria.
  • Obres de legalització.
  • Tancament de solars.

 • Les comunicacions prèvies d'inici d'obres no definides anteriorment (o que no s’ajustin a les condicions predeterminades) s’hauran de tramitar a través de sol·licitud presencial com a sol·licitud de llicència urbanística.

 • Si es tracta de llicències d’obres destinades a iniciar una nova activitat:
  1. En el cas d’activitats permanents innòcues, menors o modificacions, s’ha de realitzar una comunicació d’inici d’obra per activitat (art. 36 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears).
  2. En el cas d’activitats permanents majors, s’ha de sol·licitar el permís de instal·lació i obres a través de la tramitació d’una llicència integrada (o d’obres i activitats coordinades).

Documentació a presentar: Detallat a l'apartat d'Observacions
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Veure observacions
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
 • Pla General d’Ordenació Urbana.
 • Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic.
 • Plans Parcials, Plans Especials i Estudis de Detall aplicables.
 • Ordenança municipal de condicions estètiques de la urbanització Cala Morell.
 • Pla Territorial Insular de Menorca.
 • Llei 2/2014, de 25 de març, d’ordenació i ús del sòl.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
 • Llei 6/1998, de 13 d'abril, sobre règim del sòl i valoracions.
 • Llei 6/ 1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears.
 • Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
 • Reglament de serveis de les corporacions locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.
 • Plans directors sectorials vigents.
 • Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d'octubre).
 • Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'higiene i instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat (BOCAIB de 6 de desembre).
 • Reial decret llei 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes als edificis per a l'accés als serveis de telecomunicació i Llei 9/2014 de 9 de maig General de Telecomunicacions.
 • Decret 110/2010, per a la millora de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques (BOIB de 20 d’octubre).
 • Reial decret 2159/1978, de 23 de juny, pel que s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Reial decret 3288/1978, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de gestió urbanística per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana.
 • Resolució d'inici del servei públic obligatori insularitzat per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca (BOIB núm. 171, de 15 de novembre de 2005).
 • Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
 • Altra normativa aplicable segons el cas.

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: En cas de necessitar ocupació de la via pública per obres, es sol·licitarà la corresponent autorització a les oficines de Recaptació, ubicades al carrer Nou de Juliol, 1, dies laborables, de dilluns a divendres, de les 9 a les 13,30 hores.

Pagaments:
 • Taxa urbanística 0,5% del pressupost de l’obra (IVA exclòs).
 • Impost de Construcció i Obres 3,2% del pressupost de l’obra (IVA exclòs). Tenint en compte que l’Impost sobre Construccions i Obres no es liquidarà quan la quota sigui inferior a 18,03€, és a dir, aquells la base imposable (el pressupost) dels quals sigui inferior a 563,44€.
La taxa es liquida sempre.

 


Documents Relacionats: