· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Inici i exercici d'activitat permanent
Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta de declarar l'inici i exercici d'activitats qualificades com a permanents (major, menor o innòcua) per la normativa autonòmica corresponent per part dels titulars de les mateixes i la comprovació de la documentació aportada per part de l'Ajuntament i la inscripció en el registre autonòmic d'activitats (quan existeixi).
Àmbit de responsabilitat: Organització i Seguretat Ciutadana - Servei activitats
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercicir una activitat permanent
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
En cas d'activitat permanent major s'ha de disposar de permís d'instal·lació previ.

Documentació a presentar: Comú a tots els tipus d'activitats permanents:

1. Declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent (model normalitzat).
2. Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3. Fitxa resum subscrita per tècnic/tècnica competent (model normalitzat).
4. Certificat subscrit pel tècnic/a director d'obres, si l'activitat ha requerit de pemís d'instal·lació i obres.

Activitats permanents majors:

- Certificat subscrit pel tècnic/a competent director (model normalitzat).


Activitats permanents menors:

- Projecte d'activitat del realment executat.
- Certificat subscrits pel tècnic/a competent director (model normalitzat).

Activitats permanents innòcues:

- Certificat subscrits pel tècnic/a competent (model normalitzat) que inclogui memòria tècnica succinta sobre l'activitat i plànols d'allò realment executat.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971484157 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 10 dies per esmenes
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: cost variable
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Llei 7/2103 de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: - La tramitació d'aquesta llicència té un cost variable, que es calcula en funció de la superfície del local i de l'epígraf de l'IAE en que es donarà d'alta l'activitat
- Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any

 


Documents Relacionats: