· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Permís d'instal·lació activitat permanent major
Tramitar

Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar permís municipal per a l'inici d'instal·lació d'activitats, qualificades com a permanents
majors per la normativa autonòmica corresponent, per part dels titulars de les mateixes. L'ajuntament
abans de l'atorgament del permís haurà de comprovar l'adequació de l'ús urbanístic, sotmetre l'expedient
a informació pública i emetre informe tècnic integrat.

Àmbit de responsabilitat: Organització i Seguretat ciutadana - Servei activitats
Qui ho pot demanar: Les persones físiques i jurídiques que vulguin exercir una activitat permanent major
Requisits a complir: Pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
Documentació a presentar: 1. Sol·licitud de permís d'instal·lació i obres (model normalitzat).
2. Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/92) per a la realització dels tràmits administratius, si escau.
3. Fitxa resum subscrita per tècnic/tècnica competent (model normalitzat).
4. Projecte d'activitats subscrit pel tècnic/a competent director (model normalitzat).

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.38.10.50
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic: oac@ajciutadella.org (informació)
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Variable. Es calcula en funció de la superfície del local i de l'epígraf de l'IAE en que es donarà d'alta l'activitat
Resposta al ciutadà: 2 mesos (permanent major)
Marc Legal: Llei 7/2013, de 26 de novembre de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions:
 


Documents Relacionats: