· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO

Gestions i serveis

Rètols i tendals


Objecte del Tràmit: Es tracta de sol·licitar autorització per a la instal·lació de tendals i rètols d'establiments en el domini públic municipal o perceptibles des d'aquest domini.
Àmbit de responsabilitat: Ús de la Via Pública
Qui ho pot demanar: Els titulars de qualsevol establiment del nostre municipi.
Requisits a complir: Disposar e títol habilitant de l'activitat i pagament de la taxa corresponent d'acord amb l'ordenança fiscal en vigor.
Documentació a presentar: 1- Sol·licitud d'autorització per instal·lar el rètol i/o el tendal mitjançant instància normalitzada.
2- Autorització o documentació acreditativa de la representació (art. 32.2 de la Llei 30/1992) per a la realització dels tràmits administratius (si escau).
3- Declaració jurada o responsable que disposa de llicència d'obertura i de funcionament o que ha presentat la declaració responsable d'inici i exercici d'activitat permanent.
4- Fotografia de la façana del local i de la zona on es pretén instal·lar el rètol o tendal.
5- Croquis amb mides del rètol o tendal a escala 1:50.
6- Superposició del rètol o tendal sobre la façana indicant les mides reals.
7- Pressupost.
8- Fotocòpia de l'Alta o darrer rebut de l'IAE de l'instal·lador del rètol o tendal.

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: OAC - Plaça des Born, 15
Per telèfon (només informació): 971.48.41.57 (només informació)
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web: www.ajciutadella.org (només informació)
Què ha de demanar el ciutadà:
Terminis de ciutadà: 3 mesos prèvis a la instal·lació
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: 55,78 €
Resposta al ciutadà: 1 mes
Marc Legal: Ordenança municipal reguladora de rètols de Ciutadella i Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric i Artístic de Ciutadella. La normativa és diferent si la finca es troba en el nucli urbà o antic.
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Es pot sol·licitar en qualsevol moment de l'any.

L'Ajuntament de Ciutadella generarà la següent documentació:
a) Informe de l'arquitecte tècnic.
b) Informe de l'enginyer municipal.
c) Oficis de deficiències, si escau.
d) Resolucions
e) Notificacions.