· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Ple Municipal Extraordinari

Imatge25/11/2021

El Ple es pot seguir en directe el dia 25 de novembre, des d'aquest enllaç:

youtu.be/vR03Fih4kIk

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de dia 21-10-2021).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta del Patronat Municipal d’Escoles Infantils d’aprovar la cessió d’ús en precari, gratuïta i temporal del bé immoble municipal de naturalesa patrimonial ubicat al carrer del Bisbe Sever s/n,

al Consell Insular de Menorca (expedient 2021/012200).

4. Proposta del Patronat Municipal d’Escoles Infantils d’aprovar el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional i l’Ajuntament de Ciutadella pel qual s’encomana

la gestió d’alguns aspectes de l’escola infantil de primer cicle Francesc de Borja Moll a l’Ajuntament a través del Patronat Municipal d’Escoles Infantils (expedient 2021/012401).

5. Proposta d’aprovar inicialment el Reglament del Mercat Municipal de sa Plaça de Ciutadella de Menorca (expedient 2021/012681).

6. Proposta d’aprovar inicialment el Reglament de la Junta Municipal de Sant Joan (expedient 2021/007962).

7. Proposta conjunta de tots els grups polítics amb representació municipal (PSM MxM, PSIBPSOE Ciutadella, UP-GxC, PP i Cs) d’aprovar el manifest dels dies internacionals 20 de novembre, dels Drets dels Infants, i 30 de novembre, Dia Internacional de la Ciutat Educadora (expedient 2021/012647).

8. Proposta d’aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) per al subministrament d’aigua al municipi de Ciutadella, amb una vigència de quatre anys, a partir del 25 de gener de 2022 i la possibilitat de pròrroga per a quatre anys més (expedient 2021/010757).

9. Proposta de rectificar l’acord de Ple de 17 de juny de 2021 d’aprovar definitivament la mutació demanial externa (interadministrativa) de la parcel·la municipal de Santa Rita en favor del Ministeri de Justícia per a la construcció dels futurs jutjats a Ciutadella de Menorca (expedient 2018/013069).

10. Proposta de reconèixer la compatibilitat d’una persona empleada municipal per a exercir una segona activitat en el sector privat (expedient 2021/012233).

11. Proposta d’aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits número 16/2021 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de

Tresoreria, resultant de la liquidació de l’exercici anterior (expedient 2021/013333).

12. Proposta d’aprovar l’anul·lació i el descàrrec 12/2021 i 17/2021 de liquidacions incorrectes; i d’aprovar els descàrrecs 10/2021 i 15/2021 de liquidacions anul·lades per Junta de Govern (expedient 2021/009589).

13. Proposta d’aprovar l’anul·lació i el descàrrec 24/2021 i 26/2021 de liquidacions incorrectes; i d’aprovar els descàrrecs 19/2021 i 22/2021 de liquidacions anul·lades per Junta de Govern

(expedient 2021/012512).

14. Proposta d’aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2022, que comprèn el de l’entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de

l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (expedient 2021/013042).

15. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a celebrar el centenari de la mort de mestre Joan Benejam i Vives (expedient 2021/013177).

16. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a campanyes de conscienciació (expedient 2021/013150).

17. Moció del Grup Municipal Popular (PP) relativa a la depuradora de Cala Galdana (expedient 2021/013505).

18. Precs i preguntes.

Tornar