· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

ANUNCI

carota04/08/2021

Atès que han transcorreguts els deu (10) dies des de la comunicació dels números premiats en el sorteig de les carotes de Sant Joan 2021, sense que s’hagi presentat ningú a recollir la carota titulada «s’antiquari», que s’havia adjudicat al número 2717.

Atès que com es detalla al punt dotzè de les Bases per a la subhasta i la rifa de les carotes de Sant Joan de l’any 2021, «en cas que no es presenti la papereta guanyadora en els dies indicats (10), s’adjudicaria al número següent, i es concediria un nou termini per a la retirada de la carota, I així successivament.»

Ates aquest punt, s’adjudica la carota «s’antiquari» al número 2718 i s'atorga un nou termini de deu (10) dies hàbils, a partir de la publicació d’aquest anunci a la pàgina web per a la retirada de la carota, i que finalitza el pròxim 18 d’agost de 2021.

Tornar