· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 15/09/2020 -
L'Ajuntament durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple de setembre a la Sala Multifuncional. Accediu a la informació per a consultar l'ordre del dia. Recordau que el podeu seguir en directe a través d'emissions del web municipal.

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge15/09/2020

COMUNICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020, A LES 19h A LA SALA MULTIFUNCIONAL

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple extraordinari de dia 23-07-2020).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Proposta d’aprovació de la modificació del contracte de gestió del servei de piscina coberta (inclousala de condicionament físic) i de docència d’activitats aquàtiques en el recinte de la piscina coberta municipal «Tita Llorens».

4. Proposta de bonificació de l’IBI del 2020 al Club Tennis Ciutadella.

5. Proposta de ratificar la Resolució d’Alcaldia número 137, amb data del 9-09-2020, relativa a l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit número 9/2020 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria i aplicació del superàvit pressupostari.

6. Compareixença de l’alcaldessa, segons l’aprovació de l’acord de Ple de dia 23-07-2020, punt 10.

7. Compareixença de la regidora delegada del Servei d’Escorxador, segons l’aprovació de l’acord de Ple de dia 23-07-2020, punt 11.

8. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre el mal estat del castell de Sant Nicolau i les obres de reforma que han de dur-se a terme.

9. Moció del Grup Municipal Ciudadanos (Cs) sobre quadrant de la Policia durant l’estat d’alarma.

10. Precs i preguntes.

Tornar