· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

24/01/2019

Ordre del dia     Acta

Audio:
MINUTAT PLE

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del 20-12-2018)

2. Comunicacions d’Alcaldia

3. Proposta de concedir al Cercle Artístic-Societat Cultural una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres aplicada a la llicència d’instal·lació i obres per reforma parcial de l’edifici (exp. 2018/014204). 

4. Proposta de concedir al Consorci Sociosanitari de Menorca una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aplicada a la liquidació de dues comunicacions prèvies d’inici d’obres; i de retornar al Consorci l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2018/014226). 

5. Proposta d’aprovar la comanda de gestió al Consell Insular de Menorca per a la redacció del Pla d’accessibilitat municipal de Ciutadella de Menorca, i així també per a l’aprovació del Pla; i de donar el vistiplau al conveni que formalitza la comanda (exp. 2018/011999).

6. Proposta d’aprovar l’adscripció al Consorci de Residus i Energia de Menorca dels terrenys i les instal·lacions existents al solar del C/ Impressors, 2-6 (POICI), de titularitat municipal, per a la prestació del servei públic de gestió de la Xarxa de Deixalleries de Menorca (exp. 2018/013741). 

7. Proposta de rectificar els errors materials detectats en l’Annex I de la normativa del Pla d’ordenació detallada (matrius d’ús del sòl rústic) aprovat inicialment per acord de Ple del 20 de desembre de 2018 (exp. 2016/008403). 

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al control de la processionària al municipi de Ciutadella, a causa del tancament, per plaga de processionària, de la plaça de l’Empordà (plaça Joan de Borbó), (exp. 2019/000355). 

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la caldera d’aigua calenta de l’Escorxador Municipal (exp. 2019/000450). 

10. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar el Govern Balear que modifiqui la normativa de Ports per tal que els informes municipals preceptius siguin vinculants (exp. 2019/000546). 

11. Precs i preguntes.

Tornar