· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Entra en vigor la nova ordenança municipal de neteja de l'espai públic
i la gestió dels residus de Ciutadella

- 10/08/2018 -
 L'Ajuntament informa que s'ha publicat al BOIB núm. 98 l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de neteja de l'espai públic i la gestió dels residus de Ciutadella de Menorca, que s'havia aprovat inicialment al plenari del mes d'abril per unanimitat de tots els grups polítics i que durant el període d'exposició pública no ha rebut al·legacions en contra.

Entra en vigor la nova ordenança municipal de neteja de l'espai públic
i la gestió dels residus de Ciutadella

Imatge10/08/2018

L'Ajuntament informa que s'ha publicat al BOIB núm. 98 l'aprovació definitiva de l'ordenança municipal de neteja de l'espai públic i la gestió dels residus de Ciutadella de Menorca, que s'havia aprovat inicialment al plenari del mes d'abril per unanimitat de tots els grups polítics i que durant el període d'exposició pública no ha rebut al·legacions en contra.

La nova ordenança, substitueix la que estava en vigor des de l'any 2005 i que ja estava totalment desfasada de la normativa en autonòmica i estatal en vigor, el que feia necessària aquesta actualització.

L'ordenança regula tant el tema de la neteja viària i dels espais públics com el tema de la gestió i recollida de residus des d'una perspectiva més moderna, efectiva i respectuosa amb el medi ambient.

Pel que respecta a la neteja viària i dels espais públics, estableix el dret de la ciutadania a gaudir d'un entorn net i delimita els seus deures; regula una sèrie d'actuacions no permeses en espais públics; estableix algunes condicions en la neteja d'immobles, solars i zones particulars; regula la neteja de diverses activitats privades a l'espai públic, com per exemple, la publicitat, les obres, la càrrega i descàrrega de vehicles; també aborda temes com les pintades, les relacionades amb animals i amb actes públics.

Pel que respecta als residus, l'ordenança està inspirada en els principis de reduir, reutilitzar i reciclar. Regula els serveis de recollida ordinària i especial de cada tipologia de residus, els drets i deures de la ciutadania, així com de les empreses i comerços; i com s'han de dipositar i gestionar cada tipus de residu. L'ordenança estableix l'obligatorietat de separar els residus i dipositar-los al contenidor corresponent o lliurar-los a un gestor autoritzat, i no només els més comuns (orgànic, envasos lleugers, paper i cartó i vidre), sinó també una gran varietat de residus com els olis vegetals, la roba, piles, mobles, residus d'aparells elèctrics i electrònics, medicaments, vehicles abandonats, residus de construcció i restes de poda.

Finalment l'ordenança regula la inspecció i sanció i disposa d'un quadre de sancions que poden anar des dels 90?€ als 3.000?€ en cas d'incompliments molt greus.

L'ordenança està disponible a la pàgina web de l'ajuntament i el mes de setembre s'iniciarà una campanya informativa al carrer per a donar a conèixer amb més detall els preceptes d'aquesta nova ordenança.


Etiquetes relacionades

Recollida de Fems i Neteja
Tornar