· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 13/06/2018 -
 L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de juny

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge13/06/2018

COMUNICACIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 14 DE JUNY DE 2018 A LES 19 h I EN AQUESTA CASA CONSISTORIAL

1. Proposta de donar suport a les mesures proposades pels infants de 5è i 6è de primària de Ciutadella, amb la voluntat que Ciutadella es comprometi a avançar amb determinació en la protecció del medi ambient (exp. 2018/006145).

2. Proposta conjunta de PSM Més per Menorca, PSOE, GxC i UPCM d’adhesió al manifest «Blindem les pensions a la Constitució» (exp. 2018/006080).

3. Proposta d’aprovar l’Inventari de béns i drets consolidats de l’Ajuntament de Ciutadella, actualitzat el 31-12-2017 (exp. 2018/005886).

4. Proposta d’aprovar els descàrrecs 1, 3, 4, 6, 7, 9 i 10/2018 de liquidacions diverses d’exercicis anteriors al corrent (exp. 2018/005824).

5. Proposta de modificar l’article 29.1 del Conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/006090).

6. Proposta de modificar el lloc de treball de cap d’inspecció d’obres per un lloc de treball d’arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/006136).

7. Proposta de contractació mixta de subministrament (arrendament financer), obra i servei per a la renovació de la gespa artificial del camp de futbol municipal de Sant Antoni de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca, modalitat lísing, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària i diversos criteris d’adjudicació (exp. 2018/006295).

8. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) relativa als costos de l’eliminació dels SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà), (exp. 2018/006244).

9. Moció del Grup Municipal del Partit Popular (PP)-Ciutadella relativa a l’arribada de creuers a Menorca (exp. 2018/006202).

10.Moció que presenta el Grup Municipal Popular (PP) per a possibilitar l'accés a Favàritx des de Ciutadella (exp. 2018/006298).

11. Precs i preguntes.

- Grup municipal Popular

- Grup municipal UPCM

Tornar