· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 14/05/2018 -
 L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de maig. 

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

14/05/2018

ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 17 DE MAIG DE 2018 A LES 19 h. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari de 19-04-2018).

2. Comunicacions d’Alcaldia.

3. Compareixença del regidor delegat de Recollida de Fems i Neteja Viària, segons l’aprovació de l’acord de Ple de dia 19-04-2018, punt 10 (exp. 2018/004010).

4. Proposta d’aprovar la modificació de la relació de càrrecs de la corporació que exerciran en règim de dedicacions parcials (exp. 2015/005922).

5. Proposta d’aprovar la modificació per als anys 2018 i 2019 del Pla director de seguretat i emergències de les festes de Sant Joan de Ciutadella (exp. 2018/003696).

6. Proposta conjunta dels grups municipals PSM Més per Menorca, PSOE, Gent per Ciutadella, PP i UPCM amb relació al projecte de sondejos acústics MEDSALT-2 (exp. 2018/005178).

7. Moció del Grup Municipal Popular (PP) sobre la creació i la posada en marxa d’un destacament de la Unitat Militar d’Emergències (UME) de forma permanent a Menorca (exp. 2018/004729).

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació als mitjans de comunicació digitals de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca (exp. 2018/004736).

9. Precs i preguntes.

- Grup municipal Popular

- Grup municipal UPCM


Etiquetes relacionades

Institució
Tornar