· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Cartes de serveis

Presentació

La Carta de Serveis és una eina de comunicació i de gestió de la qualitat. És un document pel qual un Departament, Servei o Regidoria de l’Ajuntament informa als ciutadans dels serveis que presta i la forma de prestar-los.

Entre els objectius principals de les cartes de serveis, destaca facilitar als ciutadans l’exercici efectiu dels seus drets, impulsar iniciatives de millora dins de l’administració, controlar el grau de compliment per part de l’administració dels compromisos contrets amb els ciutadans/es, informar a la ciutadania sobre els nivells de qualitat dels serveis prestats i incrementar el grau de satisfacció dels ciutadans respecte aquests.

L’objectiu final, per altra costat, és apropar al ciutadà l’administració mitjançant la seva participació en el procés de millora continuada.

     
ENLLAÇ A LES CARTES DE SERVEIS


Carta de serveis de la Policia Local
Carta de serveis del Punt Jove
Carta de serveis de la Biblioteca Municipal

 

Tornar