" />">
 
  · Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Convocatòria Ple de l'Ajuntament

- 12/03/2018 -
 L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de març

Convocatòria Ple de l'Ajuntament

12/03/2018

 ORDRE DEL DIA DELS ASSUMPTES A TRACTAR PEL PLE DE L'AJUNTAMENT EN SESSIÓ ORDINÀRIA DE DIA 15 DE MARÇ DE 2018 A LES 19 h

1.Aprovació d’actes de sessions anteriors (Ple ordinari del dia 21 de desembre de 2017, Ple extraordinari del dia 25 de gener de 2018, i Ple extraordinari i urgent del dia 30 de gener de 2018).

2.Comunicacions d’Alcaldia.

3.Proposta de nomenament de la senyora Pilar Benejam i Arguimbau com a Filla Il·lustre de Ciutadella (exp. 2018/001502).

4.Proposta d’aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança fiscal número 23 reguladora de les taxes pels serveis prestats a l’Hospital Municipal (exp. 2018/002087).

5. Proposta d’aprovar el manual intern d’identitat gràfica de l’Ajuntament de Ciutadella (exp. 2018/002331).

6. Proposta d’acord sobre la millora de la plantilla de la Policia Local de Ciutadella (exp. 2018/002393).

7. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4/2018 en el pressupost de l'Ajuntament, finançat mitjançant generació de crèdits i transferències entre partides (exp. 2018/002433).

8. Proposta de concedir una bonificació del 95 % de l’impost sobre construccions i obres a CÁRITAS DIOCESANA DE MENORCA en la liquidació de la llicència urbanística per a obres sense projecte tècnic consistent en la rehabilitació de la torre de la Princesa com a annex de l’edifici de Serveis Socials ubicat al c/ Francesc Fivaller, 18; i de retornar-li l’import corresponent al 95 % de l’ICIO (exp. 2018/000493).

9. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per Ciutadella sobre l’equiparació salarial entre dones i homes en l’àmbit laboral (exp. 2018/002495).

10. Proposta que presenten els grups PSM Més per Menorca, PSOE i Gent per Ciutadella sobre la declaració de Ciutadella de Menorca com a municipi lliure de desnonaments hipotecaris d’habitatges que suposen la primera residència per a la unitat familiar (exp. 2018/002514).

11. Moció conjunta del Grup Municipal Popular (PP) i Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació al rocòdrom (exp. 2018/001938)

12. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al tancament d’un tram del camí d’accés a la platja de Macarella (exp. 2018/002419).

13. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació al trasllat de la seu del Centre de Professors (CEP) de Ciutadella a Maó (exp. 2018/002474).

14. Precs i preguntes.

- Partit Popular

- UPCMEtiquetes relacionades

Institució
Tornar