Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Transparència en contractacions, convenis, subvencions i serveis (12)

1) Contratacions (7)

 • 48. Es publiquen, de forma immediata, cadascun dels contractes realitzats per l’Ajuntament.
 • 49. Contractes menors realitzats per l’Ajuntament.
 • 50. Modificacions de Contractes.
 • 51.Composició, forma de designació i convocatòries de les Meses de contractació.
 • 52. Actes de les Meses de Contractació.
 • 53. Dades estadístiques sobre el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats.
 • 54. L’Ajuntament informa explícitament en la web de la publicació dels seus contractes en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP).

2) Convenis, encomandes de gestió i subvencions (3)

 • 55. Relació de convenis i encomandes de gestió subscrits, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudes.
 • 56. Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
 • 57. Publicació de les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascú dels grups polítics municipals.

3) Subministradors i costos dels serveis (2)
 • 58. Es publica la llista i /o quantia de les operacions dels proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.
 • 59. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament 
Tornar