Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Transparència en contractacions, convenis, subvencions i serveis (12)

1) Contratacions (7)


2) Convenis, encomandes de gestió i subvencions (3)

  • 55. Relació de convenis i encomandes de gestió subscrits, amb indicació de les parts firmants, el seu objecte i en el seu cas, les obligacions econòmiques convingudes.
  • 56. Relació detallada de subvencions i ajudes públiques concedides per l’Ajuntament, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i beneficiaris.
  • 57. Publicació de les assignacions econòmiques que es concedeixen a cadascú dels grups polítics municipals.

3) Subministradors i costos dels serveis (2)
  • 58. Es publica la llista i /o quantia de les operacions dels proveïdors, adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.
  • 59. Es publica informació sobre el cost efectiu dels serveis prestats per l’Ajuntament 
Tornar