· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

- 18/12/2017 -
 L'Ajuntament de Ciutadella durà a terme dijous a les 19.00 hores el Ple ordinari de desembre.

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament

Imatge18/12/2017

Ordre del dia de la sessió ordinària del Ple d’aquest ajuntament del dia 21 de desembre de 2017, a les 19 h, en el Saló Gòtic d’aquesta casa consistorial.

1. Aprovació de les actes dels plens ordinaris dels dies 18 de maig de 2017 i de 15 de juny de 2017.

2. Comunicacions d'Alcaldia.

3. Proposta d’aprovar els descàrrecs 7/2017, 8/2017 i 9/2017, relatius a denúncies corresponents als exercicis 2015 i 2016 (exp. 2017/005790).

4. Proposta de resolució de les al·legacions i d'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca corresponent a l'exercici de 2018, que comprèn el de l'entitat mateixa i els dels patronats municipals d’Escoles Infantils i de l’Hospital, el del Consorci per al Desenvolupament Esportiu de Ciutadella i el de la Fundació Ciutadella Cultura, així com les plantilles de personal (exp. 2017/011071).

5. Proposta relativa al model d’educació 0-3 davant la iniciativa del Govern Balear de crear una doble xarxa d’escoletes infantils i guarderies assistencials (exp. 2017/011846).

6. Proposta de prorrogar el Conveni entre el Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Ciutadella de Menorca, Sant Lluís, Alaior, es Mercadal, es Migjorn Gran i Ferreries per a la prestació del servei integral de neteja de platges, els accessos i l’entorn (exp. 2017/011843).

7. Proposta d’aprovar inicialment el Projecte de la xarxa de clavegueram de la urbanització de Cala Morell (exp. 2017/006907).

8. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a la duplicitat de l’ecotaxa (exp. 2017/011031).

9. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a proposar dedicar una sala de Can Saura Miret a l’artista Pepe Torrent Vivó (exp. 2017/012052).

10. Moció del Grup Municipal Popular (PP) amb relació a les guarderies assistencials (exp.2017/012399).

11. Moció del Grup Municipal Popular (PP) per a corregir i millorar el compliment dels indicadors de transparència de l’Ajuntament de Ciutadella (exp. 2017/012357).

12. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) amb relació a l’article 19.1 de l’Annex de Policia i sobre l’atorgament acumulatiu de gratificacions per conceptes similars (exp. 2017/012538).

13. Moció del Grup Municipal d’Unió des Poble de Ciutadella de Menorca (UPCM) d’instar l’equip de govern a quantificar exactament i reclamar per escrit al Consorci de Residus i Energia de Menorca i al Consell Insular del qual depèn els sobrecostos assumits per l’Ajuntament des del 18-07-2016 amb relació als SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà), (exp. 2017/012566).

14. Precs i preguntes.

 -Precs i/o preguntes del Partit Popular

 -Precs i/o preguntes d'UPCM


Tornar