Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca

Data de constitució                
17 de setembre de 2009 i a l’inici de cada legislatura

Comissions de feina
No

Marc normatiu
Reglament de la Comissió Municipal de Patrimoni Històric de Ciutadella de Menorca, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de 14.05.2009 i definitivament pel Ple de l’Ajuntament de 23.07.2009. (BOIB núm. 120 de 18.08.2009)

Periodicitat reunions
Un mínim de 6 vegades a l’any (article 6 del seu Reglament: BOIB núm. 120 de 18.08.2009)

Contacte


    Definició i naturalesa


Preàmbul i article 1 del seu Reglament (BOIB núm. 120 de 18.08.2009)


  Objectiu

Article 1 del seu Reglament (BOIB núm. 120 de 18.08.2009)


  Funcionament

Articles 2, 3, 4 i 5 del seu Reglament (BOIB núm. 120 de 18.08.2009)


  Composició

Article 7 del seu Reglament (BOIB núm. 120 de 18.08.2009)
Tornar