· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Taxes

  ORDENANÇA GENERAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   
10 Taxa per la prestació del servei d'expedició de documents administratius
11 Taxa per l'expedició de plaques, distintius i similars
12 Taxa per la concessió de llicència d'obertura d'establiments, d'instal·lacions i d'exercici d'activitats
13 Taxa de recollida domiciliària, transport i depuració o abocament de fems o residus sòlids urbans
14 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
15 Taxa per serveis especials prestats per la grua municipal i custòdia de vehicles o altres objectes pesats o voluminosos, retirats de la via pública; així com per la utilització d'aparells immobilitzadors de vehicles
16 Taxa per la prestació del servei del mercat municipal
17 Taxa per la prestació del servei domiciliari de subministrament d'aigua potable
18 Taxa per la prestació del servei d'escorxador i carreteig de carn
19 Taxa per la prestació del servei del caner municipal i elirninació d'animals morts
20 Taxa per la prestació del servei de visites al Museu del Bastió de sa Font
21 Taxa per la prestació deIs serveis i utilització de les instal·lacions esportives municipals
22 Taxa per la prestació dels serveis i utilització de les instal·lacions de la piscina municipal
23 Taxa per la prestació dels serveis a l'Hospital Municipal de Ciutadella
24 Taxa per llicències urbanístiques
25 Taxa per la prestació dels serveis de matrimonis civils
26 Taxa per la prestació de serveis especials
27 Taxa per la prestació dels serveis funeraris i cementiris municipals
30 Taxa per ocupació de la via pública
31 Taxa per l'entrada de vehicles a través de les voreres; i per les reserves a la via pública per carregar
32 Taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals, sota control horani regulat per parquímetres
33 Taxa per l'ocupació de platges amb patins de pedals, planxes de surf
Tornar