· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2017 (PER TRIMESTRES)

Aquesta informació es facilita segons el que recull el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:

PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS:

1r trimestre 2017:
44,83 dies

2n trimestre 2017:
47,06 dies

3r trimestre 2017:
62,56 dies

4t trimestre 2017:
62,31 dies

 

Tornar