Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Imatge

Ciutadella contractarà dos tècnics per agilitzar la concessió de llicències urbanístiques

- 13/03/2017 -
La necessitat d'aquesta contractació temporal ve donada, principalment, per la coincidència entre el notable increment que s'ha donat al llarg dels últims dos anys en les sol·licituds de llicència d'obra i el procés per a la revisió del Pla general d'ordenació urbana (PGOU) . La recuperació econòmica, després d'uns anys de recessió, s'ha fet palesa en l'augment del 44% dels expedients d'obres amb projecte tramitats els anys 2014 i 2015. Amb aquesta mesura l'Ajuntament espera disminuir el retard que actualment acumula en la resolució d'expedients urbanístics.

Ciutadella contractarà dos tècnics per agilitzar la concessió de llicències urbanístiques

ImatgeEl Ple de l’Ajuntament de Ciutadella aprovarà, en la sessió ordinària d’aquest mes de març, un programa temporal d’impuls a les tasques de planejament municipal i la seva declaració com a prioritari amb l’objectiu de poder contractar, de manera excepcional, dos tècnics com a funcionaris interins durant el termini d’un any. En concret, l’equip de govern vol incorporar un arquitecte i un advocat al Departament d’Ordenació del Territori per agilitzar la concessió de llicències urbanístiques i millorar, així, el servei que actualment reben els ciutadans quan tramiten un expedient d’obres.

La necessitat d’implementar aquest programa ve donada, principalment, per la coincidència entre el notable increment que s’ha donat al llarg dels últims dos anys en les sol·licituds de llicència d’obra i el procés per a la revisió del Pla general d’ordenació urbana (PGOU) de Ciutadella. La recuperació econòmica, després d’uns anys de recessió, s’ha fet palesa en l’augment del 44 % dels expedients d’obres amb projecte tramitats els anys 2014 i 2015.

Evolució de les llicències d’obres amb projecte a Ciutadella en els últims cinc anys

Anys20122013201420152016
Llicències195227240347350

Juntament amb aquest increment del volum de feina, des de l’últim semestre de 2016 alguns llocs de treball de tècnics han estat temporalment vacants per diferents causes i, actualment, la resolució dels expedients urbanístics acumula un retard de sis mesos de mitjana.
L’equip de govern vol posar remei a aquesta situació amb la incorporació de dos tècnics a partir del mes d’abril i fins al març del 2018, aproximadament, en acollir-se a la possibilitat que es considera en la Llei de pressupostos de l’Estat de 2016 –encara en vigor mentre el Govern central no aprovi els nous comptes per al 2017–, on es fa referència a l’oferta pública de feina. En concret, l’article 20 d’aquesta llei permet nomenar funcionaris interins en casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents que no es poden ajornar i que afecten els serveis públics essencials.

Amb la incorporació d’aquests dos tècnics Ciutadella disposarà de recursos humans per fer compatible la gestió diària i ordinària del Servei d’Ordenació del Territori amb el treball puntual de revisió del Pla general d’ordenació urbana per tal de fer un seguiment àgil i acurat de les feines contractades a la UTE Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio SL i Castiñeira Corominas-Sabaté SCP. A l'Ajuntament també es vol donar un impuls a expedients municipals de modificacions de planejament que ara es troben en punt mort i que necessiten avançar en la tramitació com, per exemple, el Pla especial de protecció del conjunt històric i artístic de Ciutadella (PEPCHA).

Des del punt de vista econòmic, el regidor d’Hisenda José López assegura que la contractació dels dos tècnics no implica un problema per a la sostenibilitat financera de l’Ajuntament, atès que es tracta d’un programa puntual i extraordinari, el cost total del qual és de 96.023,75 €. Per al nomenament de l’arquitecte, l’Ajuntament ja disposa d’una borsa de feina, mentre que s’ha iniciat l’expedient per constituir una borsa d’advocats. 
Tornar