· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Tràmits i Gestions


                                

                    Amb Pin Ciutadà o Certificat electrònic                                   En línia i presencialsImportant

Novetats que introdueix la Llei de procediment administratiu comú de les adminstracions publiques (39/2015) en l'àmbit de l'Administració electrònica.

La nova Llei de procediment administratu comú de les administracions públiques (LPAC, 39/2015) introdueix en matèria d'administració electrònica la generalització de la utilització dels mitjans electrònics en el procediment administratiu comú.

Les comunicacions per via electrònica entre els interessats i les administracions públiques, l'LPAC les configura tant com un dret com una obligació per determinats supòsits.

Així, el dret dels interessats a relacionar-se per mitjans electrònics es converteix en obligació per, entre d'altres, els següents subjectes:

1.) Persones jurídiques;
2.) Entitats sense personalitat jurídica;
3.) Notaris i registradors de la propietat i mercantils; o
4.) Els que representin una persona interessada que estigui obligada a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

En canvi, les persones físiques podran triar si, per a l'exercici dels seus drets i les obligacions amb les administracions públiques, s'hi comuniquen a través de mitjans electrònics o no, si bé el mitjà triat podrà ser modificat en qualsevol moment.

 
Tornar