Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Moció que presenta el PP en relació a la distribució de llet i productes lactis

- 16/02/2017 -
El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què realitzi les gestions oportunes perquè es pugui convocar l'ajuda per la distribució de la llet i de productes làctics als "...alumnes que assisteixin amb regularitat a guarderies, o altres centres preescolars, o a centres d'ensenyança de primària o secundària, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art. 22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concessió de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre l'anomenada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. Que poden ser possibles beneficiaris amb el fi de tenir aquests una major informació i poder adherir-se a la convocatòria.

3. Instar a l'Ajuntament a realitzar una valoració per la presentació del Patronat d'Escoles Infantils a la convocatòria que es realitzi.

Moció que presenta el PP en relació a la distribució de llet i productes lactis

El Grup Municipal Popular presenta davant es Ple sa següent moció:

1. Instar al Govern de les Illes Balears a què realitzi les gestions oportunes perquè es pugui convocar l'ajuda per la distribució de la llet i de productes làctics als "...alumnes que assisteixin amb regularitat a guarderies, o altres centres preescolars, o a centres d'ensenyança de primària o secundària, administrats o reconeguts per les autoritats competents dels Estats membres...", conforme a l'art. 22 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, que regula la concessió de l'ajuda de la Unió.

2. Instar al Govern de les Illes Balears a difondre l'anomenada ajuda a tots els centres, escoles, guarderies, etc. Que poden ser possibles beneficiaris amb el fi de tenir aquests una major informació i poder adherir-se a la convocatòria.

3. Instar a l'Ajuntament a realitzar una valoració per la presentació del Patronat d'Escoles Infantils a la convocatòria que es realitzi.

Tornar