· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
  Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Calendari fiscal

L’Ajuntament de Ciutadella no té aprovat oficialment un calendari fiscal, ja que l’emissió d’alguns padrons depèn de la regularitat amb què es rep la informació des d’altres organismes de l’Administració tributària de l’Estat. No obstant açò, llevat que raons d’especial transcendència ho impedeixin, és previsible que l’aprovació i cobrament dels padrons fiscals es produeixi en els períodes assenyalats a continuació.
El calendari, com ja s’ha esmentat, és merament orientatiu i pot canviar. En conseqüència, s’haurà d’estar al corrent de la publicació dels edictes al BOIB. També podeu consultar el calendari actualitzat a la pàgina web de l'empresa col·laboradora de recaptació tributs.

Calendarifiscal

Les franges assenyalades corresponen a períodes de dos mesos de pagament voluntari dels tributs.

A més dels padrons indicats al calendari, mensualment també s’emeten:
 
  • El padró de subministrament d’aigua potable de la Urbanització Torre del Ram (sector de Los Delfines), que inclou la taxa pel servei de clavegueram i canon de sanejament, de cobrament, també, mensual.
  • Els padrons per les contraprestacions dels serveis socials: assistència domiciliària i menjar a domicili.
  • El padró per les activitats esportives municipals.
  • Els padrons de les escoles municipals (música, arts, etc.)
Tornar