· Ajuntament de Ciutadella de Menorca · 971 381 050 · Plaça des Born, 15   - Català
LOGO
Informacions d'actualitat
Llistat de publicacions
 
foto

Ciutadella felicita Albert Torres per la seva primera gran volta

- 27/10/2020 -
Des de l’Ajuntament de Ciutadella i com a alcaldessa de la ciutat, en nom de la corporació municipal i de tot Ciutadella, vull felicitar-te per la teva participació al Giro d’Itàlia.

foto

Aprovat inicialment el projecte de recollida d’aigües al carrer des Tennis de Cala en Blanes

- 27/10/2020 -
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella ha aprovat inicialment el projecte de nova xarxa de recollida d’aigües pluvials al carrer des Tennis i al carrer des Canal

Imatge

El carrer Camí de Baix disposarà d’un nou mur de contenció

- 26/10/2020 -
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Ciutadella ha acordat l’aprovació del projecte de construcció d’un mur de contenció al carrer Camí de Baix (entre les fites DPMT números 923 i 930), redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 110.991,11 €, IVA inclusivament. 

Infografia

S’emet un ban que regula l’afluència ciutadana als cementeris en la commemoració de Tots Sants

- 26/10/2020 -
L’Alcaldia de Ciutadella ha emès un ban per tal de regular l’afluència ciutadana als cementeris municipals durant els dies de commemoració de Tots Sants i Fidels Difunts. En el document, s’hi recull un seguit de normes derivades expressament de la situació sanitària de la pandèmia de la covid-19.

Imatge

El Teatre des Born reobre les portes, amb 145 anys d’història

- 23/10/2020 -
Ciutadella recupera un actiu imprescindible de la seva vida cultural i social amb la inauguració del Teatre des Born, un acte que es veurà acompanyat, a més, del lliurament del XLV Premi Born, que tindrà lloc dissabte, dia 24.

Imatge

Valoració positiva de les activitats turístiques Enjoy Ciutadella

- 22/10/2020 -
 Salvant les dificultats de la temporada turística d’enguany, l’Àrea de Turisme de l’Ajuntament informa que el programa Enjoy Ciutadella es valora de manera prou positiva: ha arribat a 650 persones en 37 activitats diverses.

logo

Com sumes perquè Ciutadella sigui una ciutat educadora?

- 21/10/2020 -
Des del Servei de Participació Ciutadana i Projecte de Ciutat de l'Ajuntament de Ciutadella, volem celebrar el Dia Internacional de Ciutat Educadora i sumar-nos al programa d'actes d’àmbit mundial que més de 500 ciutats, dels 5 continents, commemoraran el dia 30 de novembre.

captura

Ciutadella estrena nou web de Policia Local

- 21/10/2020 -
La Policia Local de Ciutadella ha posat en marxa un nou web per tal de facilitar la interacció amb la ciutadania i facilitar la informació, la gestió i els tràmits específics que duu a terme el servei.

foto

El geriàtric municipal compta a partir d’ahir amb un nou vehicle adaptat pel transport dels residents

- 20/10/2020 -
El Patronat Municipal de l’Hospital de Ciutadella de Menorca compra un nou vehicle adaptat amb el suport de Fundació "la Caixa" i CaixaBank. El cost total d’aquest vehicle és de 30.032,73 euros i la Fundació "la Caixa" ha aportat 15.000 euros a el projecte canalitzats a través de l'Acció Social de CaixaBank.

foto

Iniciades les obres de reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins a la urbanització de Torre del Ram

- 20/10/2020 -
Aquests dies s'han iniciat les obres de reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins. Entre l'hotel Almirant Farragut i els apartaments Los Lentiscos.

més informacions
Destaquem...
Grans esdeveniments
Últimes actualitzacions
 
20

OCT
Bases per a la creació d’una borsa de treball per a la plaça de gerència de la Fundació Ciutadella Cultura de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca
30

SET
Bases i segona convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics per a l’activació i la millora de la qualitat comercial, destinats als establiments d’activitats no essencials, afectats pel Reial decret 463 /2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma Covid-19
10

SET
Convocatòria i bases del procediment selectiu per a constituir una borsa de professionals en treball familiar
09

SET
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DE L'ÚS PRIVATIU DE ZONA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN TÒTEM I UNA PANTALLA D'INFORMACIÓ I PALMA DE MALLORCA AMB CAMÍ DE MAÓ DE CIUTADELLA DE MENORCA.
27

AGO
Bases que han de regir el procès de selecció persones aspirants a formar part d'una borsa extraordinària per a poder ser nomenades funcionàries/ris interines/ins de l'escala d'administració especial subescala tècnic, llicenciats o graduats en dret (A1)
20

AGO
Licitació de l'autorització administrativa per a l'aprofitament especial del domini públic municipal per a l'explotació del servei de tren turístic pneumàtic a les urbanitzacions de Cap d'Artrutx-Cala en Bosch-Son Xoriguer de Ciutadella de Menorca
19

AGO
Informació pública mutació demanial (expedient 2018/013069)
12

AGO
Aprovació inicial de l'expedient per a la imposició i la ordenació de les contribucions especials en el projecte de clavegueram de la urbanització de Cala Morell
03

JUL
Convocatòria la selecció de personal voluntari per a constituir una borsa de personal de la Brigada de fontaneria municipal què, per ordre de prelació i en cas de necessitat, se’ls podrà atribuir temporalment funcions pròpies d’encarregat de llauner municipal, en cas que s’estimi necessari per raons dels serveis municipals
03

JUL
Concessió d'ús privatiu del domini públic per a l'explotació de diferents serveis de temporada a les platges del municipi de Ciutadella de Menorca
16

JUN
Bases del procediment selectiu de personal per a constituir una borsa de treball de la categoria laboral de fosser/a, mitjançant sistema de concurs-oposició
10

JUN
Anunci de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca per sotmetre a un període d’informació pública l’expedient núm. 12107/2019 de devolució de la garantia definitiva a l’empresa Juan Mora, S.A
10

JUN
Proposta de ratificació del punt primer d’acord de la Resolució d’Alcaldia número 28, de dia 27 de febrer de 2020, de modificar les dedicacions parcials de l’Ajuntament
05

JUN
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
04

JUN
Aprovar inicialment l’Estudi de detall per la construcció del nou edifici dels Jutjats a la parcel·la situada a la parcel·la urbana S5 del Sistema General d’Equipaments de l’àmbit de Santa Rita.
22

MAI
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per ocupació de via pública, en el sentit d’afegir-hi una disposició addicional
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 4.2020, en la modalitat de transferències entre aplicacions de diferent àrea de despesa
22

MAI
Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 5.2020, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, per l’aplicació del superàvit
22

MAI
Bases per a regir el procés de selecció per proveir interinament, per mitjà del sistema de concurs oposició lliure, la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Ciutadella de Menorca i la constitució d’una borsa de treball
13

MAI
Mocions del grup municipal Ciudadanos al Ple telemàtic extraordinari de maig

 
Properes activitats
anar a l'agenda